Inga signaler från kommissionen om vilka tekniker som leder till en reglerad GMO

Läs mer » Läs mer

Välkommen till Gentekniknämnden

Forskningsnytt

Gentekniknämnden ska genom rådgivande verksamhet främja en etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken så att människors och djurs hälsa och miljön skyddas. 

På webbplatsen informerar vi bl.a. om genteknikens utveckling, våra yttranden i remissärenden och rapporter från nämndens konferenser och hearingar. Under "Forskningsnytt" publiceras korta referat om aktuell forskning inom genteknik och angränsande områden. På webbplatsen finns information om andra organisationers rapporter som har beröring med nämndens verksamhetsområde, en ordlista över termer som används inom genteknikområdet m.m.

     


 Modifiering av växtprotein gör att växten känner igen angrepp från flera patogener  

Läs mer »

2Blades Foundation – från labbänken till åkern

Läs mer »

Hornlösa kor med hjälp av genredigering

Läs mer »

Allmänheten hjälper forskare lokalisera proteiner via online-spel

Läs mer »
Läs mer »Fler nyheter

Protokoll från sammanträdet den 26 augusti 2016

Läs mer »

Yttranden

Se dnr 037/2016, 039/2016, 043/2016, 048/2016 och 055/2016.

Läs mer »