Nitton medlemsstater kräver att undantas från odling av genetiskt modifierade grödor

Den 2 april 2015 infördes ett nytt EU-direktiv som ger medlemsstaterna möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade grödor inom hela eller delar av sitt territorium.

En medlemsstat kan till exempel under godkännandeprocessen kräva att det geografiska tillämpningsområdet anpassas så att det inte omfattar den medlemstaten eller en viss region i landet. Detta krav måste ställas senast 45 dagar efter det att den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) lämnat sitt yttrande eller en medlemsstat lämnat sin bedömningsrapport. Det förstnämnda gäller om ansökan om odling lämnats in under förordning 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder och det sistnämnda om ansökan lämnats in under direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning i miljön.

För den insektsresistenta majsen MON810 som redan är godkänd för odling inom EU och i de fall tidsfristen på 45 dagar gått ut gäller övergångsbestämmelser. De innebär att en medlemsstat haft möjlighet att fram till den 3 oktober 2015 kräva att det geografiska tillämpningsområdet för dessa grödor anpassas så att det inte omfattar den medlemstaten eller en region i landet.

Av EU:s 28 medlemsstaterna har 19 länder använt sig av denna möjlighet.

 

Marie Nyman

Källa: Restrictions of geographical scope of GMO applications/authorisations: Member States demands and outcomes:

http://ec.europa.eu/food/plant/gmo/new/authorisation/cultivation/geographical_scope_en.htm

 

 

 

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »