Antibiotikaresistenta jordbakterier i transgena och icke-transgena majsfält

Att studera förekomst och mångfald av antibiotikaresistensgener i jordbakterier, och dessa geners möjligheter att överföras horisontellt (överföring av genetiskt material till annan än avkomman), är nödvändigt för att kunna uppskatta sannolikheten för ekologiska (och möjligtvis kliniska) konsekvenser av en eventuell överföring av gener från transgena växter till jordbakterier.

Franska och schweiziska forskare har, i ett samarbetsprojekt, undersökt förekomsten av antibiotikaresistensgenen bla (som ger resistens mot ampicillin) i jordbakterier. Man har även studerat den potentiella påverkan odling av den insektsresistenta majsen Bt176 (som innehåller bla-genen) har på utbredningen av resistensgener.

bla-genen i Bt176 är kopplad till en bakteriell startsekvens, något som skulle underlätta produktionen av protein från genen vid en eventuell horisontell genöverföring.

Analyserna utfördes på jordprover från fält där Bt176 odlats 10 år i rad och ett intilliggande fält där konventionell majs odlats under lika lång tid. Dessutom togs jordprover från en prärie i samma område.

Det totala antalet odlingsbara bakterier skilde sig inte statistiskt åt mellan de tre olika jordarna. Man fann dock signifikanta skillnader mellan odlad jord och präriejord, med avseende på nivån av resistenta bakterier. I prover från jordar där Bt176 odlats återfanns mellan 0.4 – 6.5 % ampicillinresistenta bakterier. Motsvarande siffror för jordar där konventionell majs odlats var mellan 5.5 % och 8.0 %. I präriejorden var mängden ampicillinresistenta bakterier avsevärt högre, 54.4 % - 69.6 %.

Forskarna kunde inte hitta några bevis för att gener från Bt176 överförts till bakterier, och man menar att om detta trots allt skett (även om det inte kunde detekteras), så verkar det i alla fall inte få några konsekvenser för bakteriesamhällets struktur.

Den slutsats forskarna drar av sina experiment är att sannolikheten för att antibiotikaresistensgener i transgena växter skulle innebära någon risk i detta sammanhang, är nära noll.


Marie Nyman
Källa: Proceedings of the National Academy of Sciences 105:3957 (2008)

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »