Bt-grödor påverkar inte kålmalens naturliga fiende, parasitstekeln Diadegma insulare

Studier kring de insektsresistenta s.k. Bt-grödornas effekter på icke-målorganismer har i de flesta fall fokuserat kring växtätande insekter och de rovinsekter som livnär sig på växtätarna. Endast i ett fåtal studier har man undersökt hur parasiter påverkas av värddjurets intag av växtmaterial från dessa grödor. Rovinsekter är vanligtvis generalister som livnär sig på en mängd olika insektsarter, medan parasiter i de flesta fall utvecklas i ett enda värddjur. 
 
De senaste 50 åren har kålmalen (Plutella xylostella) blivit en av de mest svårbekämpade skadeinsekterna i kålgrödor, mycket på grund av att malen på många håll i världen utvecklat resistens mot ett flertal olika insektsbekämpningsmedel. Det har även rapporterats om resistensutveckling mot cry-toxin (den grupp av toxin som produceras av Bt-grödor), på grund av att man besprutat med Bt-produkter.  

Parasitstekeln, Diadegma insulare, är kålmalens viktigaste naturliga fiende i Nordamerika, medan dess släkting Diadegma semiclausum dominerar i andra delar av världen. Vuxna parasiter lägger sina ägg i kålmalslarven, som så småningom dör.  

I en nyligen publicerad artikel har amerikanska forskare studerat hur parasitstekeln påverkas av det faktum att den, via sitt värddjur, får i sig aktivt cry-toxin.  

För att separera effekten av cry-toxinet och de andra undersökta insekticidernas påverkan på parasitstekeln, från dess påverkan på kålmalen, använde man sig av fyra olika stammar av malar med följande egenskaper; 1) resistent mot cry-toxinet, 2) resistent mot den organiska insekticiden Spinosad, 3) resistent mot de konventionella insekticiderna Indoxacarb, Cyhalotrin och Cypermetrin), 4)  känslig för både cry-toxinet och de konventionella och organiska insekticiderna.  

De kålmalslarver som åt av växtmaterial som besprutats med konventionella respektive organiska insekticider (som de var resistenta mot) överlevde och utvecklades till vuxna malar, medan parasiten dödades av de insekticider larven fick i sig via födan.

När cry-toxin-resistenta larver föddes upp på växtmaterial som sprutats med cry-toxin eller Bt-broccoli (som producerar cry-toxin) påverkades inte parasiten, vilket ledde till att kålmalslarverna dog i samband med att parasiten utvecklades från larv till adult stekel.             

Marie Nyman
Källa: PLoS ONE 3:e2284 (2008)

Kålmalslarv, Plutella xylostella
Foto: Louis Vimarlund
Copyright: Statens Jordbruksverk

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »