Insektsresistent majs och marklevande mikroorganismer

.

Genmodifierade Bt-grödor producerar insektsgift i form av så kallade cry-proteiner. Dessa proteiner kan frigöras till marken via nedbrutet växtmaterial, utsöndring från grödans rötter och pollen.

Forskare i USA har under fyra odlingssäsonger (2003-2006) studerat hur dessa proteiner påverkar de marklevande mikroorganismerna. Tre majssorter som är resistenta mot majsmott (Ostrinia nubilalis) och en majssort som är resistent mot majsrotbaggar (Diabrotica spp.), samt kontrollmaterial ingick i studien. 

Vid en jämförelse mellan de insektsresistenta majssorterna och kontrollmaterialet fann man inga statistiskt signifikanta skillnader i antal olika grupper av mikroorganismer i marken, aktivitet hos ett antal enzymer som undersöktes, eller skillnader i ph-värdet i marken. Antal och typer av mikroorganismer varierade beroende på säsong och vilken majssort som odlades, men dessa variationer var inte relaterade till närvaron av cry-protein i marken. 

Proteinet Cry1Ab, som produceras av majssorterna Bt11 och MON810, detekterades i de flesta jordar under de 4 år som studien pågick, medan Cry3Bb1-proteinet inte kunde detekteras i jorden där Bt-majsen MON863 odlades.

Marie Nyman
Källa: Journal of Environmental Quality 37:647 (2008)


Majsmottslarv, Ostrinia nubilalis


Majsrotbagge, Diabrotica virigifera

 

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »