Insektsresistent majs och marklevande mikroorganismer

.

Genmodifierade Bt-grödor producerar insektsgift i form av så kallade cry-proteiner. Dessa proteiner kan frigöras till marken via nedbrutet växtmaterial, utsöndring från grödans rötter och pollen.

Forskare i USA har under fyra odlingssäsonger (2003-2006) studerat hur dessa proteiner påverkar de marklevande mikroorganismerna. Tre majssorter som är resistenta mot majsmott (Ostrinia nubilalis) och en majssort som är resistent mot majsrotbaggar (Diabrotica spp.), samt kontrollmaterial ingick i studien. 

Vid en jämförelse mellan de insektsresistenta majssorterna och kontrollmaterialet fann man inga statistiskt signifikanta skillnader i antal olika grupper av mikroorganismer i marken, aktivitet hos ett antal enzymer som undersöktes, eller skillnader i ph-värdet i marken. Antal och typer av mikroorganismer varierade beroende på säsong och vilken majssort som odlades, men dessa variationer var inte relaterade till närvaron av cry-protein i marken. 

Proteinet Cry1Ab, som produceras av majssorterna Bt11 och MON810, detekterades i de flesta jordar under de 4 år som studien pågick, medan Cry3Bb1-proteinet inte kunde detekteras i jorden där Bt-majsen MON863 odlades.

Marie Nyman
Källa: Journal of Environmental Quality 37:647 (2008)


Majsmottslarv, Ostrinia nubilalis


Majsrotbagge, Diabrotica virigifera

 

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »