Insektsresistent potatis påverkar inte harlekinnyckelpigan eller jordlöparen

En forskargrupp har studerat hur potatis, som uttrycker ett skalbaggsspecifikt insektsgift (ett protein) påverkar harlekinnyckelpigan (Harmonia axyridis) och jordlöparen (Nebria brevicollis), båda medlemmar av ordningen skalbaggar.

Potatisen har utvecklats för att motstå angrepp från koloradoskalbaggen (Leptinotarsa decimleniata). I studien matades nyckelpigan med pollen från potatisen uppblandat med honung, medan jordlöparens diet bestod av fjärilslarver uppfödda på den genmodifierade potatisen.

Ingen påverkan kunde påvisas vad gällde överlevnad, kroppsvikt eller reproduktiv förmåga, vare sig hos nyckelpigan eller hos jordlöparen. Detta beror troligtvis på att jordlöparen saknar de bindningsställen i tarmkanalen som är nödvändiga för att proteinet ska vara giftigt.

 När det gäller nyckelpigan kunde forskarna visa att proteinet binder till tarmkanalen men att detta inte leder till några fysiologiska effekter. Forskarna drar därför slutsatsen att toxinet ifråga (cry3A) är mycket specifikt och inte påverkar alla familjer inom ordningen skalbaggar.

Marie Nyman
Källa: Transgenic Research 16:795 (2007)


Harlekinnyckelpiga
Harmonia axyridis

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »