DNA-analyser avslöjar ny människoart



För 40 000 år sedan levde inte bara pekingmänniskor, neandertalare och moderna människor på den euro-asiatiska kontinenten. Enligt DNA-analyser av ett ben från en grotta i södra Sibirien fanns där också en fjärde människoart som grenat av sig från den utvecklingslinje som ledde till dagens människa någonstans mitt emellan neandertalarna och pekingmänniskorna.

Från en liten benbit (som man trodde kom från en neandertalare) isolerade forskarna DNA och bestämde sekvensen av en 16 000 DNA-bokstäver lång DNA-molekyl som kallas mitokondrie-DNA. Mitokondrie-DNA finns i tusentals exemplar i varje cell och är därför bra att använda när man studerar gamla prover där mycket av DNA:t förstörts.

Av de 16 000 bokstäverna visade det sig att ungefär 385 skilde sig från moderna människors arvsmassa. Motsvarande siffra för de neandertalare som analyserats är i genomsnitt 201. Schimpanser skiljer sig från moderna människor på 1460 ställen i arvsmassan.

Den slutsats forskarna drar är att den utvecklingslinje som ledde till den människa vars ben analyserats grenade av sig från den utvecklingslinje som ledde till den moderna människan för nästan dubbelt så lång tid sedan som den linje som ledde till neandertalaren. Schimpansens utvecklingslinje grenade av ytterligare ungefär fyra gånger längre tillbaka i tiden.

En alternativ förklaring skulle teoretiskt sett kunna komma sig av att man ärver detta mitokondrie-DNA bara från sin mor och därmed också från sin mormor och mormorsmor. Därmed skulle dessa resultat kunna bero på att några enstaka kvinnor från andra människoslag tagits upp i neandertalarnas samhälle och att deras mitokondrie-DNA förts vidare till en liten andel av neandertalarna. Den förklaringen anses dock vara mindre sannolik.

Henrik Brändén
Källa: Krause et al, Nature advance online publication 24 March 2010

Foto: MPI für evolutionäre Anthropologie / Krause

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Årsredovisning 2016

Läs mer »

Yttranden 1

Nämnden har yttrat sig i ärenden över nya grundföreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer samt om Sveriges rapport till Århuskonventionen.
Publ. 3 mars 2017

Läs mer »

Yttranden 2

Nämnden har yttrat sig över ansökningar om att bedriva fältförsök på potatis och oljedådra samt att få genomföra klinisk prövning med genetiskt modifierade T-celler.
Publ. 3 mars 2017

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »