EFSA publicerar sitt slutliga yttrande om den franska råttstudien

Den 19 september 2012 publicerades en vetenskaplig artikel där forskarnas slutsats var att en typ av herbicidtolerant majs (NK603) och den herbicid majsen är tolerant mot (glyfosat) bland annat leder till att råttor utvecklar tumörer och dör en för tidig död. Majsen NK603 godkändes i USA år 2000 och har ett marknadsgodkännande för import till EU sedan 2004. 

Den 4 oktober publicerade den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (EFSA) sitt första yttrande och bad samtidigt artikelförfattarna om bakgrundsmaterial till studien. Denna begäran upprepades ytterligare en gång. 

På en skriftlig begäran från forskarna lämnade EFSA den 22 oktober ut all dokumentationen kring NK603. De franska forskarna har däremot inte lämnat ut något av det bakgrundsmaterial som EFSA och andra myndigheter efterfrågat. 

Den 28 november publicerade EFSA sitt slutliga yttrande. Detta yttrande tar även nationella myndigheters utvärderingar i beaktande. Det rör sig om utvärderingar från myndigheter i Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italien och Nederländerna.

Slutsatsen från EFSA och de sex medlemsstaterna är att det finns allvarliga brister i bland annat försöksdesign, presentation och tolkning av data, vilket leder till att de slutsatser som författarna drar inte ges stöd i försöksresultaten.

Även sex franska akademier har gemensamt yttrat sig kritiskt och EUSJA (European Union of Science Journalists Associations) anser i ett yttrande att de manipulerats av de franska forskarna.

Den tidskrift som råttstudien publicerades i, Food and Chemical Toxicology, har i sitt novembernummer gett utrymme för andra forskare och organisationer att lämna synpunkter på studien, bland annat The European Society of Toxicologic Pathology som är mycket kritisk.

 

Marie Nyman

Källor:

Séralini et al, Food and Chemical Toxicology 50:4221 (2012)

EUSJA: http://www.eusja.org/eusja-statement-on-embargoes-and-manipulation/

De franska akademiernas yttrande: http://www.academie-sciences.fr/activite/rapport/avis1012.pdf

Engelsk översättning av de franska akademiernas yttrande: http://www.slideshare.net/Revkin/translation-of-french-science-academies-critique-of-controversial-gm-corn-study

Se även Forskningsnytt ”EFSA yttrar sig över fransk råttstudie”

 

 

 

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »