Konventionell och GM-majs påverkan på vissa arter av ängsskinnbaggar

I Europa odlas majs som genmodifierats för att motstå angrepp från majsmott (Ostrinia nubilalis). En annan skadegörare på majs, Diabrotica virgifera introducerades till Europa från USA för ca: 15 år sedan. Denna insekt tillhör ordningen skalbaggar och kommersiella sorter som är resistenta mot Diabrotica spp. finns på marknaden.  

Odling av insektsresistenta grödor (Bt-grödor) kan ha en negativ effekt på sk. icke-målorganismer, dvs. insekter som inte gör någon skada och man därför inte har för avsikt att bekämpa. När det gäller odling av majs är ängsskinnbaggar (Heteroptera: Miridae) en viktig sådan grupp av insekter. De är vanliga, rikligt förekommande och exponeras för det cry-protein som Bt-grödorna producerar.  

En grupp tyska forskare har nu undersökt hur den Diabrotica-resistenta majsen MON88017 (som producerar proteinet cry3Bb1) och tre konventionella majssorter påverkar denna grupp av insekter. Experimentet utfördes under tre odlingssäsonger. Fem släkten inom familjen ängsskinnbaggar återfanns i fälten. Den vanligast förkommande arten av familjen ängsskinnbaggar var Trigonotylus caelestialium. Beroende på år, fångades mellan 531 och 1614 individer av denna art in under experimentperioderna.

Inga skillnader i mängden ängskinnbaggar kunde påvisas vid odling av mellan MON88017 respektive dess icke-transgena motsvarighet. Däremot fann man skillnader i mängden insekter mellan de olika sorterna av konventionell majs, något som forskarna menar är viktigt att ha i åtanke när man gör en miljöriskbedömning.

Marie Nyman
Källa: Transgenic Research DOI 10.1007/s11248-008-9207-2


Majs (Zea mays)

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »