Konventionell och GM-majs påverkan på vissa arter av ängsskinnbaggar

I Europa odlas majs som genmodifierats för att motstå angrepp från majsmott (Ostrinia nubilalis). En annan skadegörare på majs, Diabrotica virgifera introducerades till Europa från USA för ca: 15 år sedan. Denna insekt tillhör ordningen skalbaggar och kommersiella sorter som är resistenta mot Diabrotica spp. finns på marknaden.  

Odling av insektsresistenta grödor (Bt-grödor) kan ha en negativ effekt på sk. icke-målorganismer, dvs. insekter som inte gör någon skada och man därför inte har för avsikt att bekämpa. När det gäller odling av majs är ängsskinnbaggar (Heteroptera: Miridae) en viktig sådan grupp av insekter. De är vanliga, rikligt förekommande och exponeras för det cry-protein som Bt-grödorna producerar.  

En grupp tyska forskare har nu undersökt hur den Diabrotica-resistenta majsen MON88017 (som producerar proteinet cry3Bb1) och tre konventionella majssorter påverkar denna grupp av insekter. Experimentet utfördes under tre odlingssäsonger. Fem släkten inom familjen ängsskinnbaggar återfanns i fälten. Den vanligast förkommande arten av familjen ängsskinnbaggar var Trigonotylus caelestialium. Beroende på år, fångades mellan 531 och 1614 individer av denna art in under experimentperioderna.

Inga skillnader i mängden ängskinnbaggar kunde påvisas vid odling av mellan MON88017 respektive dess icke-transgena motsvarighet. Däremot fann man skillnader i mängden insekter mellan de olika sorterna av konventionell majs, något som forskarna menar är viktigt att ha i åtanke när man gör en miljöriskbedömning.

Marie Nyman
Källa: Transgenic Research DOI 10.1007/s11248-008-9207-2


Majs (Zea mays)

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »