Parlamentet förkastar kommissionens förslag om ändring i GMO-lagstiftningen

Den 28 oktober förkastade Europaparlamentet EU-kommissionens förslag till ändring av förordningen om genetiskt modifierade livsmedel och foder. Förslaget skulle ge medlemsstaterna möjligheten att förbjuda eller begränsa användningen av livsmedel och foder som består av, innehåller eller framställts från GMO.

Förslaget avslogs med 577 röster mot 75 och 28 nedlagda röster.

Marie Nyman

Källa: Parlamentet förkastar förslag om nationella GMO-förbud. Europaparlamentet, pressmeddelande 2015-10-28

http://www.europarl.europa.eu/news/sv/news-room/content/20151022IPR98805/html/Parlamentet-f%C3%B6rkastar-f%C3%B6rslag-om-nationella-GMO-f%C3%B6rbud

 

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »