Europarlamentets jordbruksutskott förkastar kommissionens förslag om ändring i GMO-lagstiftningen

Den 3 september förkastade jordbruksutskottet kommissionens förslag till ändring av förordningen om genetiskt modifierade livsmedel och foder. Förslaget skulle ge medlemsstaterna möjligheten att förbjuda eller begränsa användningen av livsmedel och foder som består av, innehåller eller framställts från GMO.

Det ansvariga utskottet, Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, kommer att anta sin ståndpunkt vid ett möte den 12-13 oktober.

 

Marie Nyman

Källor

Agriculture committee opposes national bans:: http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150901IPR91167/html/Agriculture-committee-opposes-national-bans-on-Imports-of-GM-food-and-feed

Review of the decision-making process on GMOs in the EU: Questions and Answers: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4779_en.htm

More freedom for Member States to decide on the GMOs use for food & feed: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4777_en.htm

Från förslag till färdig EU-lag: http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Om-EUs-lagar-och-beslutsfattande/Sa-beslutar-EU/Fran-forslag-till-fardig-EU-lag/

 

 

 

 

 

 

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »