Europarlamentets jordbruksutskott förkastar kommissionens förslag om ändring i GMO-lagstiftningen

Den 3 september förkastade jordbruksutskottet kommissionens förslag till ändring av förordningen om genetiskt modifierade livsmedel och foder. Förslaget skulle ge medlemsstaterna möjligheten att förbjuda eller begränsa användningen av livsmedel och foder som består av, innehåller eller framställts från GMO.

Det ansvariga utskottet, Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, kommer att anta sin ståndpunkt vid ett möte den 12-13 oktober.

 

Marie Nyman

Källor

Agriculture committee opposes national bans:: http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150901IPR91167/html/Agriculture-committee-opposes-national-bans-on-Imports-of-GM-food-and-feed

Review of the decision-making process on GMOs in the EU: Questions and Answers: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4779_en.htm

More freedom for Member States to decide on the GMOs use for food & feed: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4777_en.htm

Från förslag till färdig EU-lag: http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Om-EUs-lagar-och-beslutsfattande/Sa-beslutar-EU/Fran-forslag-till-fardig-EU-lag/

 

 

 

 

 

 

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »