Flera genkopior gör sojabönan nematodresistens

Sojaböncystnematoden är den ekonomiskt mest förödande skadegöraren på sojaböna. Den angriper sojabönans rötter, vilket leder till att flödet av vatten och näringsämnen till resten av plantan försvåras och plantan försvagas.

De flesta sojabönssorter som är resistenta mot cystnematoden har ett område på en av sina kromosomer som kallas Rhg1. Nu har forskare analyserat detta område lite närmare och upptäckt vad som skiljer en resistent sojabönssort från en som är känslig för cystnematoden.

Forskarna identifierade tre gener i Rhg1-området som tillsammans ger upphov till resistens. Det visade sig dock att det inte är huruvida dessa resistensgener finns i området eller inte som är avgörande, utan hur många kopior det finns av gentripletten. De resistenta sorterna hade upp till 10 kopior av de tre resistensgenerna, medan de känsliga sorterna bara hade en.

Upptäckten är intressant ur grundforskningssyfte, men också ur praktisk synvinkel. Om samma mekanism gäller för andra växtsjukdomar skulle det vara möjligt att ta fram resistenta sorter genom att helt enkelt sätta in flera kopior av en redan existerande gen. 

Marie Nyman

Källa: Cock et al, Science 338:1206 (2012)  

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »