Fosfit istället för fosfat konkurrerar ut ogräsen

För växter är fosfor ett absolut nödvändigt näringsämne, men de kan i princip bara tillgodogöra sig en form av fosfor, nämligen ortofosfater. Tillgängligheten av ortofosfater är dock begränsad vilket huvudsakligen beror på att de reagerar med andra komponenter i jorden och att de snabbt omvandlas av mikroorganismer till andra former av fosfor. På grund av detta är det bara 20-30 procent av den ortofosfat som sprids på åkrarna som kommer växterna till godo.

Nu har mexikanska forskare modifierat modellväxterna backtrav och tobak så att de även kan använda fosfit i sin ämnesomsättning. Resultaten visar att när det fanns tillgång till fosfit behövde de modifierade plantorna 30-50 procent mindre mängd ortofosfat.

Forskarna kunde också visa att när endast ortofosfat tillfördes var ogrästrycket högt. När fosfit tillsattes kunde tobaksplantorna enkelt konkurrera ut ogräsen. Detta eftersom ogräsen inte kunde tillgodogöra sig fosfiten. Fosfiten fungerar alltså indirekt som ett ogräsbekämpningsmedel.

Marie Nyman

Källa: López-Arredondo & Herrera-Estrella, Nature Biotechnology 30:889 (2012)

 

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »