Genetiskt modifierat gräs och USA:s lagstiftning

I USA har Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) till uppgift att skydda jordbruket från sjukdomar och skadegörare. Detta inkluderar genetiskt modifierade växter som kan utgöra en sådan risk. Den lagliga grunden är växtskyddslagen (Plant Protection Act).  

Ängsgröe (Poa pratensis, Kentucky bluegrass) används som gräsmattegräs. Företaget Scotts Miracle-Gro har utvecklat ett gräs som är tolerant mot herbicider baserade på glyfosat. De skickade i september 2010 ett brev till APHIS för att få bekräftat att gräset inte täcks av växtskyddslagen.  

Det modifierade gräset har tillförts DNA-sekvenser från backtrav, ris och majs, men innehåller inga sekvenser från växtskadegörare. Inga växtskadegörare (som Agrobacterium) användes heller för att ta fram det modifierade gräset. I juli 2011 meddelade APHIS att det herbicidtoleranta gräset inte faller inom deras befogenheter att reglera växter som är eller misstänks vara växtskadegörare.    

Marie Nyman
Källor: Nature, News 475:274 (2011); USDA/APHIS: http://www.regulations.gov

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »