Genmodifierad sojaböna som ger högre skörd

Sojabönan lever i symbios med bakterier som har förmågan att samla in kvävgas från luften och omvandla den till kväveformer som plantan kan använda som näringsämnen. Det kallas kvävefixering och gör det möjligt att minska användning av stallgödsel eller konstgödsel.

Forskare vid Washington State University har via genmodifiering ökat transporten av kväve från bakterierna till plantan. Det ledde till att bakterierna började fixera ännu mer kväve och att sojabönorna växte sig större och producerade 36 procent mer bönor än kontrollplantorna.

 

Marie Nyman

Källa: Carter & Tegeder, Current Biology 26, 2044-2051 (2016)

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »