Genmodifierade bakterier omvandlar växtmaterial direkt till biobränsle

Växtceller omges av en cellvägg som bland annat består av cellulosa och lignin. För att biomassa ska kunna jäsas till etanol måste materialet förbehandlas kemiskt så att cellväggarna bryts ner. Det är en kostsam process och just detta steg gör att det blir dyrt att framställa biobränsle från exempelvis energigräs. Nu har forskare från USA lyckats komma förbi denna flaskhals.

Bakterien Caldicellulosa bescii kan bryta ner växtmaterial men saknar förmågan att omvandla det nedbrutna materialet till etanol. Det forskarna gjort är att avlägsna en gen i bakterien och lägga till gener från en annan bakterieart. Dessa genetiska modifieringar gjorde att bakterien både kunde bryta ner cellväggarna och omvandla biomassa från energigräset präriehirs (Panicum virgatum) utan någon förbehandling.

 

Marie Nyman

Källa: Chung et al, PNAS, June 2 DOI:10.1073/pnas.1402210111 (2014)

 

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »