Genmodifiering med precision

Med de klassiska transformationsmetoderna vet man inte i förväg var i en växts DNA den tillförda genen hamnar, men nu har forskare tagit fram ett verktyg som ”leder” genen till en förutbestämd plats.

Tekniken bygger på s.k.”zinc-finger nucleases” (ZFN) som består av två huvudkomponenter; en som kan känna igen och binda till en specifik plats i växtgenomet och en som klipper upp DNA-strängen på den plats där man vill att den tillförda genen ska hamna. Den del som känner igen och binder till växt-DNAt kan designas utifrån var i genomet man vill placera genen.  

ZFN-tekniken kan även användas till att skapa eller "reparera" mutationer.

Marie Nyman
Källa: Nature, doi:10.1038/nature07992; Nature 459:437 (2009); Nature 459:442 (2009)  

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Årsredovisning 2016

Läs mer »

Yttranden 1

Nämnden har yttrat sig i ärenden över nya grundföreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer samt om Sveriges rapport till Århuskonventionen.
Publ. 3 mars 2017

Läs mer »

Yttranden 2

Nämnden har yttrat sig över ansökningar om att bedriva fältförsök på potatis och oljedådra samt att få genomföra klinisk prövning med genetiskt modifierade T-celler.
Publ. 3 mars 2017

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »