Global odling av genmodifierade grödor 2008

Under 2008 odlades genmodifierade grödor på 125 miljoner hektar världen över, en ökning med 10.7 miljoner hektar från föregående år. Siffran motsvarar ca 8 % av jordens odlingsbara areal. Genmodifierad soja odlades på 70 % av den totala sojabönsarealen i världen. Motsvarande siffra för bomull var 46 %, majs 24 % och raps 20 %.
Antal lantbrukare som odlade genmodifierade grödor ökade från 12 miljoner 2007 till 13.3 miljoner lantbrukare 2008. Den största ökningen har skett i Indien där 1.2 miljoner fler lantbrukare odlade insektsresistent bomull under 2008 jämfört med 2007. Den insektsresistenta bomullen upptog under 2008 82 % av den totala bomullsarealen i Indien, en ökning med 16 % från föregående år. Totalt odlades under 2008 genmodifierade grödor i 25 länder. De länder som tillkommit sedan 2007 är Burkina Faso, Egypten och Bolivia. 

De största arealerna återfinns i USA. Under 2008 var 80 % av den odlade majsen i USA genmodifierad, vilket representerar en ökning med 7 % från föregående år. Den största ökningen har skett vad gäller sorter med fler än en ny egenskap tillförd. Odling av genmodifierad sojaböna har ökat med 1 % jämfört med 2007 och odlas nu på 92 % av den totala arealen med sojaböna i USA. I vissa stater är så mycket som 95 % av sojan genmodifierad. Arealerna med genmodifierad bomull har minskat något, från 87 till 86 %.

I Europa odlades under året 107 700 hektar med genmodifierade grödor, en minskning från föregående år, då 110 000 hektar upptogs av genmodifierad majs. Minskningen beror på att Frankrike inte odlade några genmodifierade grödor under 2008. De genmodifierade grödor som odlas inom EU är alla hybrider som bygger på MON 810, en majssort med inbyggd resistens mot majsmott (Ostrinia nubialis). Totalt fanns vid årsskiftet 83 hybrider mellan MON 810 och konventionell majs på EU: s gemensamma sortlista.Den genmodifierade majsen odlades under 2008 i Spanien, Tjeckien, Portugal, Tyskland, Slovakien, Rumänien och Polen. 

I Sverige odlas för närvarande inga genmodifierade grödor kommersiellt, men ett antal fältförsök har genomförts under året, bl.a. med bladmögelresistent potatis, virusresistent sockerbeta, äppel- och pärongrundstammar med förbättrad rotningsförmåga och raps med ändrad oljesammansättning.

Sammanfattning av ISAA:s rapport (eng.)

Marie Nyman
Källor: International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications, United States Department of Agriculture, Europabio, EU: s gemensamma sortlista, Statens jordbruksverk  


Sojaböna (Glycine max)
 

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »