Hanteringen av GMO kritiseras av ombudsmannen

Vid ett marknadsgodkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder har kommissionen enligt den EU-gemensamma lagstiftning tre månader på sig att lägga fram förslag till beslut för den ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder (PAFF-kommittén). I de fall PAFF-kommittén inte når kvalificerad majoritet och inte heller nästa instans, omprövningskommittén, fattar något beslut kan kommissionen ta beslut.

I början av 2016 meddelade den europeiska ombudmannen Emily O´Reilly att EU-kommissionen har misslyckats att lägga fram förslag till beslut rörande godkännande av genmodifierade livsmedel och foder inom den i lagstiftningen angivna tidsramen.Vidare ansåg ombudsmannen att kommissionen misslyckats att inom rimlig tid fatta beslut när kvalificerad majoritet bland medlemsstaterna inte uppnåtts. Dessa misslyckanden från kommissionens sida utgör enligt ombudsmannen administrativa missförhållanden.

Marie Nyman

Källa: Decision of the European Ombudsman closing the inquiry into complaint 1582/2014/PHP on the European Commission’shandling of authorisation applications for genetically modified food and feed.

 

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Årsredovisning 2016

Läs mer »

Yttranden 1

Nämnden har yttrat sig i ärenden över nya grundföreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer samt om Sveriges rapport till Århuskonventionen.
Publ. 3 mars 2017

Läs mer »

Yttranden 2

Nämnden har yttrat sig över ansökningar om att bedriva fältförsök på potatis och oljedådra samt att få genomföra klinisk prövning med genetiskt modifierade T-celler.
Publ. 3 mars 2017

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »