Hur växter ökar sitt zinkupptag

Zink är ett viktigt ämne för alla levande organismer. Brist på zink gör att växter ökar sin kapacitet för zinkupptag. Hur detta regleras på molekylär nivå har hittills varit okänt, men nu har forskare identifierat två gener som styr detta.

Produkten från de två generna är så kallade transkriptionsfaktorer, vilket innebär att de styr hur andra gener används genom att binda till dem. Forskarna ser i förlängningen två möjliga tillämpningar av sin upptäckt. Dels att det ger värdefull kunskap om hur man ska gå till väga för att zinkberika grödor, dels att det kan leda till nya strategier för att rena zinkförorenad mark.

Marie Nyman

Källor: Assuncao et al, Proceedings of the National Academy of Sciences 107:10296 (2010); Wagening University (http://www.wur.nl)  

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »