Inga signaler från kommissionen om vilka tekniker som leder till en reglerad GMO

Den EU-gemensamma lagstiftning som reglerar genetiskt modifierade organismer är teknikbaserad och definitionerna i direktiven är över 25 år gamla. Under de senaste 25 åren har utvecklingen inom det gentekniska området gått mycket snabbt och nya tekniker har utvecklats. Det har lett till att det i dagsläget är oklart om vissa tekniker leder till en genetiskt modifierad organism som ska regleras eller inte.  

EU-kommissionen har vid flera tillfällen under de senaste åren meddelat de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna att de kommer att presentera förslag till riktlinjer när det gäller bedömningen av nya tekniker. Något sådant har ännu inte presenterats. Det har lett till att flera medlemsstater gjort sina egna bedömningar. Exempelvis har företaget Cibus frågat behöriga myndigheter i flera medlemsstater om de behöver tillstånd enligt GMO-lagstiftningen för att bedriva fältförsök med en raps som utvecklats med hjälp av tekniken ODM (oligonucleotide-dependent mutagenesis). Företaget kallar tekniken Rapid Trait Development System (RTDS).

Minst fem medlemsstater, inklusive Sverige har meddelat företaget att de inte behöver något tillstånd eftersom de bedömde att rapsen inte omfattas av GMO-lagstiftningen. Den behöriga myndigheten i Sverige, Jordbruksverket, har fått samma fråga från två universitet. Frågan gällde backtrav som tagits fram med hjälp av genredigeringstekniken CRISPR/Cas9. Jordbruksverkets bedömning var att de plantor som inte bär på något främmande DNA inte omfattas av lagstiftningen.192

Marie Nyman

Källa: Jordbruksverket. Svar om ny teknik ger GMO eller inte, 2015. https://www.jordbruksverket.se/pressochmedia/nyheter/nyheter2015/svaromnyvaxtforadlingsteknikgergmoellerej.5.3eaa64c21510f7c86771c715.html

 

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »