Insektsresistent bomull och dess påverkan på populationen av brunaktigt knölfly

Genetiskt modifierade grödor som bär på gener som gör plantan resistent mot olika typer av insekter odlades under 2007 på 47.1 miljoner hektar världen över. En av dessa grödor är den s.k. Bt-bomullen som globalt odlades på 14 miljoner hektar. I Kina odlades Bt-bomull på 3.8 miljoner hektar under 2007.  

Brunaktigt knölfly (Helicoverpa armigera, cotton bollworm) är en av de allvarligaste skadegörarna på bl.a. bomull och majs i Asien. I norra Kina hinner fyra generationer av insekten utvecklas varje år. Generellt är vete huvudvärd för den första generationen av knölflylarver medan de kommande generationerna inriktar sig på bomull, majs, jordnöt, sojaböna och diverse grönsaker.  

En grupp kinesiska forskare har under perioden 1992-2007 undersökt förekomsten av knölfly i olika grödor i sex provinser i Kina. Sammanlagt rör det sig om 38 miljoner hektar varav 3 miljoner hektar per år odlades med bomull.  

Forskarna visar att populationerna av knölfly i fälten minskat dramatiskt efter det att den insektsresistenta bomullen introducerats 1997 speciellt under perioden 2002-2006.  
Efter att ha studerat andra parametrar som temperatur och nederbörd drar forskarna slutsatsen att den genmodifierade bomullen var anledningen till de reducerade populationerna i bomullsfälten, men även i intilliggande fält med icke-genmodifierade grödor av olika arter.  

Anledning till att även icke-modifierade grödor av andra arter påverkades kan enligt forskarna vara att bomull är huvudvärd för första generationens vuxna knölflyn som lägger ägg på bomullsplantan, och att en minskning av larvpopulationen på bomull leder till en reduktion av insektsangrepp även på andra grödor.

Marie Nyman
Källa: Science 321:1676 (2008)


Larv av brunaktigt knölfly

(Helicoverpa armigera)

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »