Insektsresistenta Bt-grödor

Bacillus thuringensis (Bt) är en jordbakterie som producerar proteiner som är giftiga för vissa insektsarter. Proteinerna kallas cry-proteiner. Det finns många olika stammar av bakterien. En del bakteriestammar producerar cry-proteiner som är giftiga för vissa arter inom insektsordningen lepidoptera (fjärilar), andra cry-proteiner är giftiga för arter inom coleoptera (skalbaggar) eller diptera (myggor och flugor). Bakterien finns i stora delar av världen och preparat av bakterien (Bt-preparat) används som biologiskt bekämpningsmedel, särskilt i ekologisk odling. Det används även för att bekämpa myggor. Sedan 1996 odlas grödor som modifierats så att de bildar sitt eget cry-protein. Dessa grödor brukar kallas Bt-grödor.

På genteknik.nu hittar du mer information om Bt-grödor.


Genmodifierad, insektsresistent aubergine (oktober 2016)
Bt-grödor och icke-målorganismer (november 2014)
Faktorer som påverkar resistensutveckling i insektspopulationer (april 2014)
Insektsresistenta Bt-grödor och icke-målorganismer (december 2013)
Genetiskt modifierade äggplantor och sockerrör godkända (december 2013)
Indien presenterar en rapport om Bt-bomull (november 2013)
Skillnader i kvalitet mellan obesprutad Bt-majs och besprutad konventionell majs (oktober 2013)
Antalet förgiftningsfall i Indien minskar (september 2013)
Inhemskt företag dominerar bomullsmarknaden i Kina (september 2013)
Studie visar på socioekonomiska fördelar med Bt-bomull i Indien (juli 2012)
Växtskadegörares naturliga fiender ökar i antal som en indirekt effekt av att Bt-bomull odlas (juni 2012)
Insektsresistent majs och honungsbin (februari 2012)
Resistensutveckling i insektspopulationer (juni 2011)
Strategi för att förhindra resistensutveckling (juli 2010)
Konventionell och GM-majs påverkan på vissa arter av ängsskinnbaggar (oktober 2008)
Insektsresistent bomull och dess påverkan på populationen av brunaktigt knölfly (september 2008)
Bt-grödor påverkar inte kålmalens naturliga fiende, parasitstekeln Diadegma insulare (juni 2008)
Odling av insektsresistent majs i Spanien (april 2008)
Insektsresistent majs och marklevande mikroorganismer (april 2008)
Cry-proteiners påverkan på honungsbiet (januari 2008)
Insektsresistent potatis påverkar inte harlekinnyckelpigan eller jordlöparen (december 2007)

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »