Jordbruksverket granskar riskbedömning av GMO

I december 2015 fick Jordbruksverket i uppdrag av regeringen att beskriva hur riskbedömningen av genetiskt modifierade organismer (GMO) går till i Sverige och inom EU.

I uppdraget ingick bland annat att göra en sammanställning av hur långsiktiga miljöeffekter och effekter på de organismer man inte har för avsikt att bekämpa (icke-målorganismer) har bedömts av EFSA och svenska myndigheter de senaste fem åren.

Jordbruksverket fick även i uppgift att  granska hur Europaparlamentets kritik mot EFSA:s miljöriskbedömning av majsen 1507 tagits om hand av EFSA och kommissionen, samt göra en bedömning av om Europaparlamentets kritik är förenlig med direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning i miljön.

Rapporten publicerades på Jordbruksverkets webbplats under sommaren 2016.

Marie Nyman

Källa: Riskbedömning Av Långsiktiga Miljöeffekter Av Genetiskt Modifierade Organismer (GMO), Regeringsbeslut N2015/08644/SK, 2015-12-10; Jordbruksverket beskriver bedömningsprocessen för GMO, Jordbruksverket, nyheter 2016-06-30

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »