Kartläggning av rostsvampar och genetisk modifiering av vete

Svartrost (Puccinia graminis) är en allvarlig skadegörare på bland annat vete. För drygt 10 år sedan upptäcktes en ny ras av svampen som orsakar skador även på de tidigare resistenta vetesorterna. Nu har ett forskarlag kartlagt svampens DNA-sekvens. Informationen kommer bland annat att användas till att på molekylär nivå försöka förstå hur svampen överlever och sprider infektion. I samma vetenskapliga artikel presenterades sekvensen för en annan svamp, poppelbladrost (Melampsora larici-populina).  

Andra forskare har sekvensbestämt svampen Mycosphaerella graminicola som orsakar svartpricksjuka på vete. Den orsakar stora skördeförluster och är en begränsande faktor i veteproduktionen globalt. Forskarna hoppas att den information som DNA-sekvensen ger i slutänden ska leda fram till att nya resistenta vetesorter utvecklas.  

I Storbritannien har en ansökan om fältförsök med genetiskt modifierat vete lämnats in till myndigheterna. Vetet utsöndrar feromoner som naturligt utsöndras av bladlös som en varningssignal när de attackeras.    

I Australien har flera olika genetiskt modifierade vetelinjer tagits fram varav några för tillfället testas i fältförsök. Det rör sig bland annat om torktolerant vete, vete som bättre utnyttjar kväve, fosfor och zink och vete med förändrad kolhydratsammansättning.  Även i Kina pågår fältförsök med torktolerant vete.  


Marie Nyman
Källor: Duplessis et al, Proceedings of the National Academy of Sciences 108:9166 (2011); Goodwin et al, PLoS Genetics 7: e1002070 (2011); Advisory Committee on Releases to the Environment (www.defra.gov.uk/acre); Office of the Gene Technology Regulator (www.ogtr.gov.au); Meridian Institute (www.merid.org)


Vete (Triticum aestivum)

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »