Ledamöter och kansli

Gentekniknämnden består av en ordförande, en vice ordförande och femton
ledamöter med ersättare. Regeringen utser ledamöter och deras personliga
ersättare för högst fyra år.

- Ordföranden och vice ordföranden ska vara jurister med domarerfarenhet
- åtta ledamöter ska vara riksdagsledamöter
- en ledamot ska vara etiskt sakkunnig
- sex ledamöter ska vara sakkunniga inom olika forskningsområden varav en
   ekolog och en med erfarenhet av djurskyddsfrågor.

Gentekniknämnden sammanträder varje månad.  

Gentekniknämndens kansli består av en kanslichef, en handläggare och en kanslisekreterare.

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »