Marknadsgodkännandet av Amflora ogiltigförklaras

Potatis innehåller vanligtvis två typer av stärkelsemolekyler, amylos och amylopektin. Båda är uppbyggda av sockerarten glukos, men medan amylos är en linjär molekyl så är amylopektin förgrenad. Det gör att amylos respektive amylopektin har olika användningsområden inom industrin. Amflora är modifierad så att den innehåller nära 100 procent amylopektin. En ansökan om marknadsgodkännande av Amflora lämnades första gången in av svenska Amylogene AB 1996. Eftersom EU: s medlemsstater vid upprepade tillfällen misslyckades att godkänna eller förkasta kommissionens förslag till beslut godkände kommissionen Amflora 2010. Amflora ägdes då av tyska BASF.

Ungern, Frankrike, Österrike, Polen and Luxemburg har ifrågasatt kommissionen beslut att godkänna potatisen och i december 2013 ogiltigförklarade EU-tribunalen beslutet. Beslutet torde dock inte få någon praktisk betydelse eftersom BASF Plant Science redan i januari 2012 meddelade att man upphör med sin verksamhet i Europa. Vidare har förtaget utvecklat modernare sorter med samma egenskap, vilket gör att Amflorapotatisen med största sannolikhet inte heller kommer att odlas i någon annan del av världen.

Marie Nyman

Källa: Pressmeddelande, Jordbruksverket 13 dec 2013

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »