Metastudie kunde inte påvisa några risker med genmodifierade grödor

Hittills har över 30 000 vetenskapliga artiklar som rör säkerhetsaspekter och GM-grödor publicerats. Forskare från Italien har i en översiktsartikel sammanfattat 1783 vetenskapliga artiklar publicerade mellan 2002 och 2012. GM-grödor har enligt forskarna varit föremål för intensiv forskning kring säkerhetaspekter, något som de menar ofta ignoreras i debatten. Av den anledningen har det skapats en öppen databas där nya forskningsartiklar som rör GM-grödor löpande läggs in.

Litteraturen de senaste tio åren har dominerats av forskning som rör biologisk mångfald. Artiklar som redovisar resultat från GM-grödors påverkan på icke-målorganismer (dem man inte vill bekämpa) är många och har visat på små eller inga negativa effekter alls. Naturligtvis påverkar de insektsresistenta grödorna den biologiska mångfalden i så måtto att de skadegörare man vill bekämpa minskar i antal. Detta är dock avsikten med all form av skadedjursbekämpning.

Forskarna diskuterar vidare ett antal brittiska studier som går under namnet Farm Scale Evaluation. Dessa har ofta åberopats i debatten som ett bevis för herbicidtoleranta GM-grödors negativa påverkan på den biologiska mångfalden. Forskarna menar att det studierna egentligen visar är att ogräsbekämpningen i fält med herbicidtoleranta grödor i de flesta fall är mer effektiv än bekämpning i konventionella odlingar. Den biologiska mångfalden, i form av ogräs och ogräsfrön på åkern, minskade, vilket i sin tur ledde till att vissa insektsarter på åkern minskade. De sökte helt enkelt sin föda på annat håll när födotillgången i form av ogräs på åkern minskade. Artikelförfattarnas slutsats är att forskningen så här långt inte har kunnat påvisa några betydande risker som är direkt relaterade till GM-grödor.

Marie Nyman

Källor: The Biosafety Bibliographic Database (http://bibliosafety.icgeb.org); Nicolia et al, Critical Reviews in Biotechnology, doi:10.3109/07388551.2013.823595) (2013)

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »