Mjöldaggens arvsmassa kartlagd

Kornmjöldagg orsakas av svampen Blumeria graminis. Svampen är helt beroende av växtceller för sin överlevnad. För att skydda grödor mot mjöldagg används kemiska bekämpningsmedel, tåliga växtsorter och växelbruk, men svampen evolverar så snabbt att den ändå orsakar stora problem.

Nu har svampens arvsmassa kartlagts och en trolig förklaring till den snabba evolutionen upptäckts. Svampens genom innehåller nämligen ovanligt många så kallade transposoner (hoppande DNA-element). Genom att via transposonerna byta skepnad på de molekyler växten känner igen kan svampen gång efter annan lura växtens immunsystem.

Forskarna tror att kunskapen om mjöldaggens genom kan bidra väsentligt till den fortsatta utvecklingen av resistenta grödor och nya svampbekämpningsmedel.

Andra växtskadegörare vars arvsmassa grundligt studerats är olika arter av bladmögel, parasitsvamparna Ustilago maydis och Sporisorium reilianum och oomyceten Hyaloperonospora arabidopsis.

Marie Nyman

Källor: Spanu et al, Science 330:1543 (2010); Raffaele et al, Science 330:1540 (2010); Schirawski et al, Science 330:1546 (2010); Baxter et al, Science 330:1549 (2010); Science, Perspective 330:1486 (2010)  

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »