Mjöldaggsresistent vete

Jordbrukets ekosystem kännetecknas av ett komplicerat samspel mellan olika insektsarter. Forskare har studerat hur vete som modifierats för resistens mot mjöldagg påverkar insekter på olika trofiska nivåer (läge i en ekologisk näringsväv, till exempel som primär eller sekundär producent respektive konsument).

De insekter som studerades var tre arter av bladlöss, åtta arter av primära bladlusparasiter och13 arter av sekundära parasiter (parasiter på de primära parasiterna). Forskarna fann signifikanta effekter av de olika vetelinjerna upp till den fjärde trofiska nivån (sekundära parasiter). De observerade effekterna var dock lika stora mellan olika konventionella vetesorter som mellan de modifierade sorterna och de omodifierade kontrollerna.

Marie Nyman

Källa: Von Burg et al, Biology Letters 7:387 (2011)

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »