Nya arter via naturlig ympning?

En polyploid organism har fler än två kopior av varje kromosom. Flera av våra odlade grödor och många vilda växter är polyploida. Är växten autopolyploid kommer alla kromosomer från en och samma art. Är den allopolyploid kommer kromosomerna ursprungligen från två eller flera olika arter.

Man tänker sig att allopolyploider i naturen har uppstått genom att två olika arter korsat sig med varandra och att arvsmassan därefter fördubblats. I många fall rör det sig om arter med kromosomer från två närbesläktade arter, men de finns också exempel på allopolyploida arter som bär på kromosomer från mer eller mindre obesläktade arter.

Eftersom det finns naturliga barriärer som gör att olika arter normalt inte korsar sig med varandra har forskare studerat om allopolyploider kan uppstå utan någon sexuell korsning.

De använde sig av vanlig tobak och en förvedad tobakssläkting. Vanlig tobak ympades på tobakssläktingen på i princip samma sätt som man ympar äppelträd. När de två arterna växt ihop skar forskarna ut den bit av stammen där de båda arterna växt samman och odlade upp nya plantor.

Vanlig tobak har 48 kromosomer och den förvedade tobakssläktingen 24. De nya plantorna bar på 72 kromosomer. De innehöll alltså hela arvsmassan från de båda tobaksarterna. Den nya arten hade egenskaper någonstans mitt emellan de båda föräldrar-arterna, men växte sig betydligt större än någon av dem. Den var också fullt fertil.

Olika arter kan växa samman även i naturen. Forskarna förslår att nya arter skulle kunna uppstå via naturlig ympning. De menar också att ympning kan vara ett sätt att ta fram nya allopolyploida grödor.

 

Marie Nyman

Horizontal genome transfer as a asexual path to the formation of new species, Fuentes et al, Nature 511:232 (2014)

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »