Odling av insektsresistent majs i Spanien

Under 2007 odlades 110 00 hektar med genmodifierade grödor i Europa, en ökning med 48 000 hektar från föregående år. De genmodifierade grödor som odlas inom EU är alla hybrider som bygger på Mon 810, en majssort med inbyggd resistens mot majsmott.

Spanien har odlat genmodifierad majs i 9 år och nu har Europeiska kommissionens ”Joint Research Center”, tillsammans med forskare från universitetet i Cordoba, jämfört lönsamheten mellan odling av den insektsresistenta Bt-majsen och konventionell majs.

Man utgick från data som gällde skörd, inkomst av skörd, kostnader i samband med bekämpning av majsmotten (insekticider) och kostnader för utsädet. Data inhämtades från tre odlingssäsonger (2002-2004) i tre olika områden i Spanien.  

I samtliga områden var det mer ekonomiskt lönsamt att odla Bt-majs jämfört med konventionell majs. Lönsamhetsökningen varierade dock kraftigt mellan de olika områdena från 3.17 till 122 euro/hektar.  

Kostnaderna för bekämpningsmedel och utsädeskostnaderna var de två variabler där man fann signifikant skillnad mellan lantbrukare som odlade Bt-majs respektive konventionell majs. Utsädet var dyrare när det gällde Bt-majs i jämförelse med konventionell majs, medan kostnaderna för bekämpningsmedel var lägre i de fall Bt-majs odlades.

I snitt besprutades den konventionella majsen med insekticider 0.86 gånger/år, medan Bt-majsen besprutades 0.32 gånger/år. 70 % av de lantbrukare som odlade Bt-majs använde inga kemikalier. Motsvarande procentsats för de som odlade konventionell majs var 42 %.

Marie Nyman
Källa: Nature Biotechnology 26:384 (2008)

 
Majs, Zea mays

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »