Omfattande variation i nybildad art

Tragopogon miscellus är en art inom haverotsläktet. Arten bildades så sent som på 1920-talet i USA efter det att stor haverot (Tragopogon dubius) och ängshaverot (Tragopogon pratensis) introducerats från Europa.

Både stor haverrot och ängshaverrot är diploida (har två kromosomer av samma sort). Forskare har nu studerat den nybildade arten och förväntade sig att den skulle bära på sammanlagt 24 kromosomer, 12 stycken från den ena föräldrararten och 12 från den andra.

Det forskarna fann var en enorm variation i de naturliga populationerna av Tragopogon miscellus. I 76 procent av de undersökta individerna hade kromosomer brutits av och helt nya kromosomvarianter bildats (translokationer). Att det saknades en eller flera kromosomer (aneuploidi) var också vanligt, något som reducerar plantans fertilitet. Intressant nog hade 85 procent av de plantor som saknade en eller flera kromosomer ändå det förväntade kromosomtalet (24 stycken).

Detta berodde i de flesta fall på att det kompenserats för det ojämna kromosomantalet. Det fanns till exempel individer med tre kopior av en kromosom från den ena arten och en från den andra, eller fyra från den ena och ingen från den andra.

 

Marie Nyman

Källa: Chester et al, PNAS 109:1176 (januari 2012)  

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »