Potatisens arvsmassa kartlagd

Globalt är potatis den viktigaste grödan efter vete, ris och majs. Potatis är en tetraploid gröda, dvs. den har fyra kopior av varje kromosom och har ett komplext genom. Det gör att det tar längre tid att ta fram en ny potatissort jämfört med sorter av många andra grödor.  

Nu har ett konsortium bestående av forskargrupper i 14 länder sekvensbestämt potatisens arvsmassa som är 844 miljoner baspar lång. De har bl.a. upptäckt att potatisen bär på förvånansvärt många gener, ca 39 000. Människan bär på i storleksordningen 23 000 gener.  

Kunskapen om potatisens arvsmassa banar väg för förädlare att snabbare och effektivare ta fram nya sorter med t.ex. bättre näringsinnehåll och ökad resistens mot sjukdomar.  

Resultaten av denna forskning anses så betydelsefull att den hamnade på omslaget till den ansedda vetenskapliga tidskriften Nature.  

Marie Nyman
The Potato Genome Sequencing Consortium, Nature 474:189 (2011)

 

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »