Resultat från GRACE-projektet - rutinmässiga utfodringsförsök på råttor tillför inte något vid riskbedömning av GMO

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) består bland annat av vetenskapliga paneler och kommittéer som tar fram vägledande dokument för riskbedömning inom olika områden. Det finns bland annat en GMO-panel. I december 2013 trädde en ny genomförandeförordning i kraft. Den beskriver i detalj vad som krävs vid en riskbedömning av livsmedel och foder som består av, innehåller eller framställts från genetiskt modifierade organismer. GMO-panelens vägledande dokument ersattes alltså av lagstiftning. Genomförandeförordningen bygger i stora drag på GMO-panelens vägledande dokument från 2011, men ställer ytterligare krav på den som ansöker om ett marknadsgodkännande. Det finns bland annat krav på en rutinmässig 90-dagarssstudie där gnagare utfodras med genmodifierat växtmaterial.

Det EU-finansierade forskningsprojektet GRACE (GMO Risk Assessment and Communication of Evidence) avslutades under hösten 2015.  I genomförandeförordningen står att kravet på en 90-dagars utfodringsstudie i samband med riskbedömning av GMO kommer att ses över mot bakgrund av resultaten från GRACE-projektet. Inom projektet har forskarna bland annat under 90 dagar respektive ett år utfodrat råttor med foder som innehåller genmodifierat växtmaterial.

GRACE-projektets slutsats är att rutinmässiga utfodringsförsök på råttor inte tillför något av värde för riskbedömningen och att rutinmässiga försök inte kan motiveras med hänsyn till det europeiska målet att ersätta och minska djurförsöken.

Marie Nyman

Källa: Final results and recommendations of the EU research project GRACE: http://www.grace-fp7.eu/en/content/final-results-and-recommendations-eu-research-project-grace

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »