Riskforskning


Resultat från GRACE-projektet - rutinmässiga utfodringsförsök på råttor tillför inte något vid riskbedömning av GMO (november 2015)
Resultat från EU-finansierad råttstudie (oktober 2014)
Studie visar att övergången till foder som innehåller GMO inte påverkat djurens hälsa (oktober 2014)
Metastudie kunde inte påvisa några risker med genmodifierade grödor (mars 2014)
Kan mikro-RNA i växter reglera våra gener? (mars 2014)
Större skillnader mellan olika sorter än mellan GMO och icke-GMO (mars 2014)
20 års forskning av oförutsedda förändringar till följd av genetisk modifiering (januari 2014)
Insektsresistenta Bt-grödor och icke-målorganismer (december 2013)
Naturläkemedel innehåller inte alltid vad som utlovas på förpackningen (december 2013)
Forskare fann inga bevis för att det vi äter reglerar våra gener (juli 2013)
Växtskadegörares naturliga fiender ökar i antal som en indirekt effekt av att Bt-bomull odlas (juni 2012)
Insektsresistent majs och honungsbin (februari 2012)
Riskforskning kring GMO i Europa (februari 2012)
Långtidsstudier av genetiskt modifierade grödor (februari 2012)
Mjöldaggsresistent vete (september 2011)
Resistensutveckling i insektspopulationer (juni 2011)
Växtsort och odlingsförhållande påverkar grödans ämnessammansättning (september 2010)
Konventionell förädling leder till stora förändringar i genuttryck (juli 2010)
Strategi för att förhindra resistensutveckling (juli 2010)
Konventionell och GM-majs påverkan på vissa arter av ängsskinnbaggar (oktober 2008)
Antibiotikaresistenta jordbakterier i transgena och icke-transgena majsfält (juni 2008)
Bt-grödor påverkar inte kålmalens naturliga fiende, parasitstekeln Diadegma insulare (juni 2008)
Insektsresistent majs och marklevande mikroorganismer (april 2008)
Genflöde mellan raps och åkerkål (mars 2008)
Cry-proteiners påverkan på honungsbiet (januari 2008)
Insektsresistent potatis påverkar inte harlekinnyckelpigan eller jordlöparen (december 2007)

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »