EFSA yttrar sig över fransk råttstudie

Den 19 september 2012 publicerades en vetenskaplig artikel där forskarnas slutsats var att en typ av herbicidtolerant majs (NK603) och den herbicid majsen är tolerant mot (glyfosat) bl.a. leder till att råttor utvecklar tumörer och dör en för tidig död. NK603 godkändes i USA år 2000 och har ett marknadsgodkännande för import till EU sedan 2004.

Hundra honor och hundra hanar ingick i utfodringsstudien. Råttorna delades upp i grupper om tio djur. De olika grupperna fick foder som innehöll, 33 %, 22 % respektive 11 % av obesprutad respektive glyfosatbesprutad majs. Dessutom testades herbiciden genom att tre grupper av hanar och tre grupper av honor fick dricksvatten som innehöll tre olika koncentrationer av herbiciden.

Forskarna skriver bl.a. att upp till 50 % av hanarna och 70 % av honorna dog i förtid jämfört med endast 30 % respektive 20 % i kontrollgrupperna. Eftersom det var tio djur i varje grupp motsvarar procentsiffrorna fem och sju respektive tre och två djur. I de data som presenteras var det dock tre grupper där färre djur dog i förtid jämfört med kontrollgruppen. Dessa grupper var hanar som fick tillgång till foder som innehöll 22 % obesprutad NK603, 33 % obesprutad NK603 eller fick vatten som innehöll högsta dosen av glyfosat i sitt dricksvatten. I dessa grupper var det bara 10 % som dog i förtid. 

Forskarna menar vidare att de råttor som fick foder som innehöll NK603 eller glyfosat i dricksvattnet utvecklade 2-3 gånger fler stora tumörer än råttorna i kontrollgrupperna. De hanråttor som fick foder som innehöll 33 % glyfosatbesprutad NK603 klarade sig dock lika bra som kontrollgruppen och de som fick lägsta dosen av glyfosat i sitt dricksvatten utvecklade färre tumörer än djuren i kontrollgruppen.

Strax efter det att studien publicerats på nätet fick den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (EFSA) i uppdrag av EU-kommissionen att granska artikeln. Den 4 oktober lämnade EFSA sitt första yttrande.

EFSAs slutsats är att de data som presenteras i den publicerade studien inte påverkar den pågående omprövningen av glyfosat och att myndigheten inte ser något behov av att omvärdera den nuvarande riskbedömningen av majsen NK603. Eftersom många viktiga uppgifter saknas i den publicerade studien har EFSA gett författarna möjligheten att lämna över bakgrundsinformation för ytterligare granskning.

Den kritik som framförs i EFSAs yttrande är bl.a. att forskarna inte följt internationellt accepterade riktlinjer för den här typen av studier. Rekommendationerna är minst 50 råttor per grupp och kön. Vidare har den råttstam som användes (Sprague-Dawley) en benägenhet att med åren spontant utveckla tumörer. Studien pågick i två år vilket är ungefär så länge som råttorna normalt lever. Eftersom det bara var tio djur per grupp och denna typ av råttor normalt, med åren, utvecklar tumörer anser EFSA att det är omöjligt att skilja mellan vad som är en möjlig effekt av fodret/vattnet och spontana tumörer. Procent djur med tumörer i studien ligger inom de procentsatser för spontan tumörutveckling som tidigare publicerats i den vetenskapliga litteraturen.

Även tyska Federal Institute for Risk Assessment har publicerat ett yttrande. De skriver bl.a. att forskarnas slutsatser inte stöds av de data som presenteras i artikeln och påpekar brister i försöksupplägg och presentation och tolkning av data.

 

Marie Nyman

Källor:

Séralini et al, Food and Chemical Toxicology http://dx.doi.org/10.1016/j.fct.2012.08.005

EFSA, News 4 October 2012: http://www.efsa.europa.eu/

The Federal Institute for Risk Assessment: http://www.bfr.bund.de/en/home.html

Spontan tumörutveckling hos Sprague-Dawley-råttor: Davis et al, Cancer Research 16:194-197 (1956); Suzuki et al, J. Cancer Res. Clin. Oncol. 95, 187-196 (1979); Alessio et al, J. of the American Assoc. for Lab. Animal Science Vol 48:258 (2009); Brix et al, et al, Toxicologic Pathology 33 (4), 477-483 (2005); Dinse et al, Toxicologic Pathology 38 (5), 765-775 (2010)

 

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »