Snorkelgener identifierade

Det finns två huvudgrupper av ris (Oryza sativa); bergsris som odlas på vanlig åkermark och sumpris som odlas på vattendränkta fält. Sumpriset har en unik förmåga att förlänga sin stjälk när vattennivån stiger. Stjälken kan förlängas så mycket som 25 cm per dag och riset kan överleva upp till 15 dagar under vatten.

Nu har japanska forskare identifierat de två gener som gör detta möjligt och de har passande nog döpt dem till SNORKEL1 och SNORKEL2. Den typ av ris som bär på SNORKEL-generna ger dock betydligt lägre skörd än andra rissorter. Identifieringen av SNORKEL-generna är därför av stor betydelse för risförädlare som fått ett nytt hjälpmedel i sina försök att förädla fram högavkastande och översvämningsresistenta rissorter.  

Marie Nyman
Källa: Nature (News & views) 460:959 (2009); Hattori et al, Nature 460:1026 (2009)  


Ris (Oryza sativa)

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »