Sojabönans arvsmassa kartlagd

Sojaböna (Glycine max) är globalt en av de viktigaste källorna till protein och olja. Sojabönan är också viktig för att den binder atmosfäriskt kväve genom sin symbios med jordbundna mikroorganismer.

Ett forskarteam har kartlagt sojabönans arvsmassa och identifierat dryg 46 000 proteinkodande gener. Forskarna kunde även konstatera att över 75 % av generna förekom i flera kopior och att sojabönans genom innehåller många så kallade transposoner (hoppande DNA-element).

Kunskapen om sojabönans genomsekvens är ett värdefullt verktyg för vidare förädling av sojabönan och forskarna har redan identifierat en rad intressanta gener, bland annat en svampresistensgen. Liksom vid 2009 års publicering av majsgenomet, har en rad artiklar redan publicerats till följd av kartläggningen av sojabönans arvsmassa. 135-136

Marie Nyman

Källor: Schmutz et al, Nature 465:178 (2010); Du et al, The Plant Cell 22:48 (2010); Yamaguchi et al, Plant, Cell & Environment 33:223 (2010); Severin et al, BMC Plant Biology 10:160 (2010); BMC Plant Biology 10:41 (2010)

Sojaböna (Glycine max)

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »