Studie av konsumenters syn på GM-grödor

I en så kallad metastudie, där resultaten från över 1 600 frågor i 241 olika studier i 58 regioner vägts samman har svenska forskare visat att konsumenter inom EU inte är så negativa till livsmedel från genetiskt modifierade grödor som man tidigare trott.

Det finns länder inom EU där man är mycket negativ, som Danmark och Rumänien, men det vägs upp av länder som Spanien och Nederländerna där man är mer positiv. Länder utanför EU med signifikant mer positiv syn än genomsnittet är till exempel Uganda, Kanada, Kina, USA och Indien. De mest negativa konsumenterna utanför EU återfinns enligt studien i Norge.

Studien bekräftar tidigare slutsatser om hur frågornas formulering och sammanhanget kan påverka svaren. De frågor som ställts om bioteknik och genteknik i enkäter inom EU har haft en negativ klang och oftare frågat om risker eller moraliska och etiska aspekter. Det har enligt forskarna med stor sannolikhet påverkat svaren i negativ riktning. Studien har utförts inom det svenska, tvärvetenskapliga projektet MistraBiotech.

Marie Nyman

Källa: Hess et al, Agricultural and Applied Economics Association 2013 Annual Meeting, August 4-6, 2013, Washington, D.C.

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Årsredovisning 2016

Läs mer »

Yttranden 1

Nämnden har yttrat sig i ärenden över nya grundföreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer samt om Sveriges rapport till Århuskonventionen.
Publ. 3 mars 2017

Läs mer »

Yttranden 2

Nämnden har yttrat sig över ansökningar om att bedriva fältförsök på potatis och oljedådra samt att få genomföra klinisk prövning med genetiskt modifierade T-celler.
Publ. 3 mars 2017

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »