Uppdrag

Styrning & resultat

Gentekniknämnden är en statlig myndighet som inrättades 1994. Nämnden har till uppgift
att genom rådgivande verksamhet främja en etiskt försvarbar och säker användning
av gentekniken så att människors och djurs hälsa och miljön skyddas. Gentekniknämnden är rådgivande instans till bl.a. regeringen, Jordbruksverket och Livsmedelsverket.

Nämnden har även till uppgift att följa och sprida kunskap om utvecklingen på genteknikområdet.

Genom sin sammansättning av politiker och forskare spelar Gentekniknämnden en
viktig roll som brobyggare mellan den politiska sfären och forskarvärlden.

     

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »