Uppdrag

Styrning & resultat

Gentekniknämnden är en statlig myndighet som inrättades 1994. Nämnden har till uppgift
att genom rådgivande verksamhet främja en etiskt försvarbar och säker användning
av gentekniken så att människors och djurs hälsa och miljön skyddas. Gentekniknämnden är rådgivande instans till bl.a. regeringen, Jordbruksverket och Livsmedelsverket.

Nämnden har även till uppgift att följa och sprida kunskap om utvecklingen på genteknikområdet.

Genom sin sammansättning av politiker och forskare spelar Gentekniknämnden en
viktig roll som brobyggare mellan den politiska sfären och forskarvärlden.

     

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »