Utredning om märkning av kött från djur som utfodrats med GMO

Livsmedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda och analysera möjligheterna att märka animaliska produkter från djur som ätit foder fritt från genetiskt modifierade organismer (GMO), alternativt märkning av produkter från djur som ätit GMO-foder. Det ska ske i samråd med Konsumentverket.

Myndigheten ska i det sammanhanget också analysera hur man kan underlätta för aktörerna vid offentlig upphandling. Då ska de samråda med Upphandlingsmyndigheten. Synpunkter från berörda aktörer, folkrörelser och branschorganisationer ska inhämtas. Uppdraget ska redovisas till Närings-departementet senast den 30 november 2017.

 

Marie Nyman

Källa: Regleringsbrev 2016 Myndighet Livsmedelsverket - Ekonomistyrningsverket. http://www.esv.se/Verktyg--stod/Statsliggaren/Regleringsbrev/?RBID=17259

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »