Växter som feromon-fabriker

Feromoner är doftämnen som används av bland annat insekter för att kommunicera. Det finns olika typer av feromoner. De som insekter utsöndrar för att locka till sig en partner kallas sexualferomoner.

Feromoner används som ett miljövänligt alternativ för att bekämpa växtskadegörare. De kan till exempel användas för att störa parningen. När luften mättas av sexualferomoner får hanarna svårt att lokalisera en hona att para sig med. Feromoner kan också användas som lockbete i insektfällor.

Även om användning av feromoner i sig är en miljövänlig bekämpningsstrategi är tillverkningen av syntetiska feromoner mindre miljövänlig. Vid produktionen används skadliga kemikalier och farliga biprodukter kan bildas.

Nu har forskare från bland annat Sverige, med hjälp av så kallad agroinfektion, utvecklat en mer miljövänlig process för produktion av feromoner som lockar till sig häggspinnmal. Bakterien Agrobacterium tumefasciens modifierades med gener för produktion av feromonerna. En lösning med de modifierade bakterierna fördes därefter in i växten. I växten producerades sedan feromoner.

Forskarnas långsiktiga mål är att producera olika typer av insektsferomoner i genmodifierade växter. Om dessa växter inte har några negativa miljöeffekter skulle de kunna planteras i fält och där kontinuerligt avge feromoner för att skydda odlingarna från skadegörare.

Källa: Ding et al, Nature Communications, 5:3353, doi:10.1038/ncomms4353 (2014)

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »