Yttranden

Gentekniknämnden ska yttra sig om tillstånd enligt 13 kap. 12§ miljöbalken, samt i övrigt yttra sig till berörda myndigheter och till offentliga och privata institutioner och företag i frågor om genteknik enligt miljöbalken.

Vidare ska nämnden samråda med myndigheter när föreskrifter om genteknik meddelas med stöd av miljöbalken.

De ärenden som  nämnden behandlar utgörs för närvarande till största delen av ansökningar om tillstånd för marknadsgodkännande av genmodifierade grödor inom EU. Nämnden publicerar sina yttranden löpande i årsvis ordning. 
    

     

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Årsredovisning 2016

Läs mer »

Yttranden 1

Nämnden har yttrat sig i ärenden över nya grundföreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer samt om Sveriges rapport till Århuskonventionen.
Publ. 3 mars 2017

Läs mer »

Yttranden 2

Nämnden har yttrat sig över ansökningar om att bedriva fältförsök på potatis och oljedådra samt att få genomföra klinisk prövning med genetiskt modifierade T-celler.
Publ. 3 mars 2017

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »