Yttranden

Gentekniknämnden ska yttra sig om tillstånd enligt 13 kap. 12§ miljöbalken, samt i övrigt yttra sig till berörda myndigheter och till offentliga och privata institutioner och företag i frågor om genteknik enligt miljöbalken.

Vidare ska nämnden samråda med myndigheter när föreskrifter om genteknik meddelas med stöd av miljöbalken.

De ärenden som  nämnden behandlar utgörs för närvarande till största delen av ansökningar om tillstånd för marknadsgodkännande av genmodifierade grödor inom EU. Nämnden publicerar sina yttranden löpande i årsvis ordning. 
    

     

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »