Yttranden 2004

DnrMottagareYttrande
093/2004 Jordbruksverket Lin, utsläppande i miljön
088/2004 Jordbruksverket Jordbruksverkets föreslagna kommentarer på dokument från övervakningsgruppen
086/2004 Justitiedepartementet Synpunkter på syftena med och de grundläggande principerna för skydd för traditionella, kulturella uttryck (folklore) och traditionell kunskap
084/2004 Centrum för biologisk mångfald Tredje nationella rapporten till konventionen om biologisk mångfald
075/2004 Jordbruksverket Metoder för genetisk modifiering - omfattning av direktiv 2001/18/EG
073/2004 Jordbruksverket Kommissionens dokument ENV/04/27 om dess slutsatser angående
antibiotikaresistensmarkörgenarbetsgruppen
071/2004 Jordbruksverket Bomull Cry 1F och Cry 1Ac, utsläppande på marknaden
070/2004 Justitiedepartementet Synpunkter inför sjunde sessionen i WIPOs mellanstatliga kommitté för intellektuell äganderätt och genetiska resurser, traditionell kunskap och folklore
068/2004 Jordbruksverket Försöksuppläggningen av råttstudier med genetiskt modifierad majs Mon863
063/2004 Livsmedelsverket Märkning av livsmedel framställda med genteknik (Codex)
062/2004 Jordbruksdepartementet Utsädeskontroll i förändring Sou 2004:72
060/2004 Jordbruksverket Majs, Mon863xMon810, utsläppande på marknaden; EU-kommissionens förslag till beslut
054/2004 Justitiedepartementet Svensk ståndpunkt om ursprungsangivelse mm i samband med genomförandet av Bonn-riktlinjerna om tillträde till och rättvis fördelning av avkastningen från användningen av genetiska resurser
050/2004 Jordbruksverket Grundstammar av äpple & päron, avsiktlig utsättning i miljön
046/2004 Miljödepartementet Delbetänkande miljöbankens sanktionssystem och hänsynsregler (SOU 2004:37)
042/2004 Jordbruksverket Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndighetens yttrande om antibiotikaresistensgener
038/2004 Socialdepartementet Slutbetänkandet Genteknik, integritet och etik (SOU 2004:20) och Statens medicinsk-etiska råds skrivelse om preimplantatorisk genetisk diagnostik
036/2004 Jordbruksverket Hybridpoppel och backtrav, avsiktlig utsättning i miljön
035/2004 Jordbruksverket Majs NK603xMON810, utsläppande på marknaden
033/2004 Miljödepartementet Sextonde miljökvalitetsmålet; delmål 5 för biologisk mångfald rörande främmande arter
032/2004 Jordbruksverket Raps, utsläppande på marknaden
031/2004 Livsmedelsverket Förfrågan om synpunkter på tillsynsvägledning till nya EG-förordningar som reglerar genetiskt modifierade livsmedel
029/2004 Jordbruksverket Raps & sockerbeta, avsiktlig utsättning i miljön
026/2004 Jordbruksverket Ris, LLRICE62, utsläppande på marknaden
021/2004 Arbetsmiljöverket Förslag till föreskrifter om mikrobiologiska
arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
019/2004 Jordbruksdepartementet – Djurförsöksetiska utredningen Etisk prövning av djurförsök, genteknik och bioteknik på djur
017/2004 Jordbruksverket Majs NK603, utsläppande på marknaden
016/2004 Jordbruksverket Stärkelsepotatis, utsläppande på marknaden
Bilaga 1, Dnr 087/97 beställs frånnämndens kansli
010/2004 Jordbruksverket Raps, avsiktlig utsättning i miljön
009/2004 Livsmedelsverket Märkning av livsmedel framställda med genteknik (Codex)

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »