Yttranden 2004

DnrMottagareYttrande
093/2004 Jordbruksverket Lin, utsläppande i miljön
088/2004 Jordbruksverket Jordbruksverkets föreslagna kommentarer på dokument från övervakningsgruppen
086/2004 Justitiedepartementet Synpunkter på syftena med och de grundläggande principerna för skydd för traditionella, kulturella uttryck (folklore) och traditionell kunskap
084/2004 Centrum för biologisk mångfald Tredje nationella rapporten till konventionen om biologisk mångfald
075/2004 Jordbruksverket Metoder för genetisk modifiering - omfattning av direktiv 2001/18/EG
073/2004 Jordbruksverket Kommissionens dokument ENV/04/27 om dess slutsatser angående
antibiotikaresistensmarkörgenarbetsgruppen
071/2004 Jordbruksverket Bomull Cry 1F och Cry 1Ac, utsläppande på marknaden
070/2004 Justitiedepartementet Synpunkter inför sjunde sessionen i WIPOs mellanstatliga kommitté för intellektuell äganderätt och genetiska resurser, traditionell kunskap och folklore
068/2004 Jordbruksverket Försöksuppläggningen av råttstudier med genetiskt modifierad majs Mon863
063/2004 Livsmedelsverket Märkning av livsmedel framställda med genteknik (Codex)
062/2004 Jordbruksdepartementet Utsädeskontroll i förändring Sou 2004:72
060/2004 Jordbruksverket Majs, Mon863xMon810, utsläppande på marknaden; EU-kommissionens förslag till beslut
054/2004 Justitiedepartementet Svensk ståndpunkt om ursprungsangivelse mm i samband med genomförandet av Bonn-riktlinjerna om tillträde till och rättvis fördelning av avkastningen från användningen av genetiska resurser
050/2004 Jordbruksverket Grundstammar av äpple & päron, avsiktlig utsättning i miljön
046/2004 Miljödepartementet Delbetänkande miljöbankens sanktionssystem och hänsynsregler (SOU 2004:37)
042/2004 Jordbruksverket Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndighetens yttrande om antibiotikaresistensgener
038/2004 Socialdepartementet Slutbetänkandet Genteknik, integritet och etik (SOU 2004:20) och Statens medicinsk-etiska råds skrivelse om preimplantatorisk genetisk diagnostik
036/2004 Jordbruksverket Hybridpoppel och backtrav, avsiktlig utsättning i miljön
035/2004 Jordbruksverket Majs NK603xMON810, utsläppande på marknaden
033/2004 Miljödepartementet Sextonde miljökvalitetsmålet; delmål 5 för biologisk mångfald rörande främmande arter
032/2004 Jordbruksverket Raps, utsläppande på marknaden
031/2004 Livsmedelsverket Förfrågan om synpunkter på tillsynsvägledning till nya EG-förordningar som reglerar genetiskt modifierade livsmedel
029/2004 Jordbruksverket Raps & sockerbeta, avsiktlig utsättning i miljön
026/2004 Jordbruksverket Ris, LLRICE62, utsläppande på marknaden
021/2004 Arbetsmiljöverket Förslag till föreskrifter om mikrobiologiska
arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
019/2004 Jordbruksdepartementet – Djurförsöksetiska utredningen Etisk prövning av djurförsök, genteknik och bioteknik på djur
017/2004 Jordbruksverket Majs NK603, utsläppande på marknaden
016/2004 Jordbruksverket Stärkelsepotatis, utsläppande på marknaden
Bilaga 1, Dnr 087/97 beställs frånnämndens kansli
010/2004 Jordbruksverket Raps, avsiktlig utsättning i miljön
009/2004 Livsmedelsverket Märkning av livsmedel framställda med genteknik (Codex)

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »