Yttranden 2005

DnrMottagareYttrande
089/2005

Djurskyddsmyndigheten

Förslag till föreskrifter om ändring i Djurskydds-myndighetens föreskrifter (DFS 2005:3) om hormonbehandling av djur
082/2005 Utbildnings- och kulturdepartementet SOU 2005:78 Etikprövningslagstiftningen - vissa ändringsförslag
079/2005 Jordbruksverket Förslag till bestämmelser om samexistens
072, 073, /2005 Livsmedelsverket GM- majs MIR604 och 59122 för livsmedel, foder, import och bearbetning
070/2005 Jordbruksdepartementet Uppdrag angående vissa frågor om djurförsöksetisk prövning
066, 067, 071/2005 Livsmedelsverket Ny ansökan gällande GMO-bomull. Ansökningsnr hos efsa: efsa/gmo/nl/2005/13, efsa/gmo/nl/2005/16, efsa/gmo/uk/2005/10
063/2005 Djurskyddsmyndigheten Information om förändring av föreskrifter
061/2005 Jordbruksverket Samrådsförfaranden i fältförsöksärenden
060/2005 Livsmedelsverket Ny ansökan gällande GMO-bomull (mon 531 x mon 1445). Ansökningsnr hos efsa: efsa/gmo/uk/2005/09
058/2005 Naturvårdsverket Betydelsen av förordning 1946/2003/EG om gränsöverskridande förflyttningar av genetiskt modifierade organismer i reglering och praxis
056/2005 Jordbruksverket/
Livsmedelsverket
Synpunkter på sammanfattning av ansökan från Monsanto Company att få använda en GM-majs (NK 603XMON810) i livsmedel och foder, behandlas av EFSA, ansökningsnr EFSA/GMO/UK/2004/01
055/2005 Kemikalieinspektionen Angående "draft consensus document on information used in the assessment of environmental applications involving Acinetobacter"
052/2005 Läkemedelsverket Angående sammanfattning av ansökan om klinisk prövning som gäller avsiktlig utsättning av GMO-läkemedel (Modifierad Vaccinia Ankara)
050/2005 Kemikalieinspektionen Synpunkter på utkast till beslut från Kemikalieinspektionen angående ansökan om fältförsök med genmodifierad jordbakterie
049/2005 Jordbruksverket Synpunkter på sammanfattning av ansökan från KWS Saat AG och Monsanto Co gäller marknadsföring av livsmedel och fodermedel baserade på H7-1 Roundup Ready sockerbeta. Behandlas av EFSA, ansökningsnummer: Efsa/gmo/uk/2004/08
048/2005 Naturvårdsverket Angående förslag till första nationalrapporten till Cartagenaprotokollet
040/2005 Miljö- och samhällsbyggnads- departementet  Angående förslag till ny bilaga till förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter
038/2005 Jordbruksverket Synpunkter på sammanfattning av ansökan från Pioneer Hi-Bred att få importera och använda majsen 1507xNK603 i livsmedel och foder (ansökan EFSA/GMO/UK/2004/05)
037/2005 Jordbruksverket Angående utsläppande på marknaden av genetiskt modifierad nejlika
034/2005 Naturvårdsverket Angående begäran om underlag för den första nationalrapporten till Cartagenaprotokollet
027/2005 Naturvårdsverket Synpunkter på remissen "Återremittering av tredje nationalrapporten till sekretariatet för Konventionen om biologisk mångfald
025/2005 Jordbruksverket Angående Jordbruksverkets förslag till beslut angående ansökan om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierat lin med ändrad oljekvalitet
024/2005 Jordbruksverket Angående Jordbruksverkets förslag till beslut angående ansökan om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierad potatis med resistens mot Phytophthora in-festans
022/2005 Jordbruksverket Svensk position om koppling av godkännande av GMO för odling till godkännande av foder- och
livsmedelsanvändning
020/2005 Livsmedelsverket/ Jordbruksverket Synpunkter på sammanfattning av ansökan från Monsanto Company att få importera och använda MON863xMON810xNK603 i livsmedel och foder (ansökan EFSA/GMO/BE/2004/07)
019/2005 Livsmedelsverket/ Jordbruksverket Synpunkter på sammanfattning av ansökan från Monsanto Company att få importera och använda MON863xNK603 i livsmedel och foder (ansökan EFSA/GMO/UK/2004/06)
018/2005 Livsmedelsverket/ Jordbruksverket Synpunkter på sammanfattning av ansökan från Bayer CropScience att få importera och använda LLRICE62 i mat och foder (ansökan EFSA/GMO/UK/2004/04)

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »