Yttranden 2006

DnrMottagareYttrande
113/2006 Jordbruksverket Raps (Brassica Napus), förändrad fettsyra, avsiktlig utsättning i miljön
110/2006 Justitiedepartementet Oinskränkt produktskydd för patent på genteknikområdet (SOU 2006:70)
104/2006 Jordbruksverket Potatis (Solanum Tuberosum)
103/2006 Jordbruksverket Tidigt samråd avs. föreskrifter om innesluten användning av genetiskt modifierade växter
100/2006 Jordbruksverket Samråd avs. förslag på redovisning av regeringsuppdraget: Övervakning och tillsyn av genetiskt modifierade organismer
091/2006

Jordbruksverket

GM soja 40-3-2 för odling

090/2006

Livsmedelsverket

GM soja 40-3-2 för livsmedel och foder

083/2006

Finansdepartementet

Sekretess i försäkringsföretag

081/2006

Miljö- och samhälls-
byggnadsdepartementet

GMO - förslag till förordningsförändringar
078/2006 Jordbruksverket NK603-rapport, synpunkter
076/2006 Jordbruksverket Övervakningsarbetsgruppen
075/2006 Jordbruksverket

Rutiner om sekretess enligt direktiv 2001/18/EG

071/2006

Naturvårdsverket

Gmo och miljökvalitetsmålen; förslag till redovisning av regeringsuppdra
066/2006

Jordbruksdept.

Etisk prövning av avel med försöksdjur
063/2006

Jordbruksverket

NK603, gm majs för livsmedel, foder och odling

062/2006

Livsmedelsverket

NK603, gm majs för livsmedel, foder och odling

058/2006

Jordbruksverket

1507xNK603, gm majs för foder och livsmedel

057/2006

Miljö- och samhälls-
byggnadsdepartementet

Betänkandet "Ett utvidgat miljöansvar", SOU 2006:39

052/2006 Läkemedelsverket

Avsiktlig utsättande av gmo-läkemedel i överensstämmelse med förordning 2002:1086

046, 047/2006 Jordbruksverket Jordbruksverkets förslag till beslut avseende ansökningar om avsiktlig utsättning i miljön av genetiskt modifierad raps med ökad oljehalt
042/2006 Jordbruksverket 1507xNK603, gm majs för odling
041/2006 Naturvårdsverket Vilka miljökvalitetsmål och delmål som kan komma att beröras av användningen av gmo
038/2006 Jordbruksverket NK603, Fältförsök med genetiskt modifierad majs med tolerans mot glyfosat
030/2006 Naturvårdsverket Hur uppfyller Sverige konventionen om biologisk mångfald?
026/2006 Livsmedelsverket Genmodifierad sojaböna A2704-12
009/2006 Miljö- och samhälls-
byggnadsdepartementet
Införlivning av Cartagenaprotokollet om biosäkerhet i praxis och reglering
007/2006

Jordbruksverket

Avsiktlig utsättning i miljön av genetiskt modifierad raps med ökad oljehalt

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »