Yttranden 2008

DnrMottagareYttrande
095/2008 Livsmedelsverket Majs 98140, användning som livsmedel, foder, import och för bearbetning
094/2008 Jordbruksverket Förslag till nytt försöksdjursdirektiv
089/2008 Jordbruksverket Samråd. Övervakning och tillsyn av genetiskt modifierade växter
088/2008 Räddningsverket Förslag på ändrade regler beträffande GMMO/GMO i FN-rekommendationerna för transport av farligt gods
087/2008 Jordbruksverket Majs GA21, odling
086/2008 Jordbruksverket Majs MON 88017, odling
083/2008 Naturvårdsverket Återremittering av fjärde nationella rapporten till sekretariatet för konventionen om biologisk mångfald
083/2008 Centrum för biologisk mångfald Inbjudan att bidra med underlagsmaterial till fjärde nationella rapporten till konventionen om biologisk mångfald
081/2008 Jordbruksverket Bakterieprodukten PL73 från en genetiskt modifierad E. coli, godkännande
080/2008 Jordbruksverket Kommissionens förslag till gränsdragning mellan direktiv 2001/18/EG och direktiv 91/414/EEG avseende herbicidtoleranta grödor
077/2008 Läkemedelsverket Ansökan om tillstånd för att genomföra en klinisk prövning med adeno-associerat virus
076/2008 Jordbruksverket Formulär för rapportering av övervakning
075/2008 Skogsstyrelsen Förslag till föreskrifter om avsiktlig utsättning respektive avgifter för ansökningar om utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade skogsträd för virkesproduktion
069/2008 Jordbruksverket/ Livsmedelsverket Dokument från EFSA för öppen konsultation
068/2008 Jordbruksverket Produkten PT73 från en E. coli, marknadsgodkännande
067/2008 Jordbruksverket Produkten PL73 från en B. lactofermentum/C. glutamicum, förnyat godkännande
066/2008 Jordbruksverket Arbetsgrupp om tekniker för genetisk modifiering
065/2008 Livsmedelsverket Majs MON863, förnyat godkännande som livsmedelsingrediens, foder och fodertillsats
064/2008 Livsmedelsverket Sojaböna A5547-127, marknadsgodkännande
061b/2008 Jordbruksverket Majs T25, marknadsgodkännande
061a/2008 Jordbruksverket Majs T25, odling
060/2008 Läkemedelsverket Lactococcus lactis, avsiktligt utsläpp 
054/2008 Jordbruksverket Poppel (hybridasp), fältförsök
054/2008 Jordbruksverket Poppel (hybridasp), avsiktlig utsättning i miljön
049/2008 Justitiedept. Betänkandet "Patentskydd för biotekniska uppfinningar" (SOU 2008:20)
048/2008 Jordbruksverket Synpunkter på övervakningsgruppens dokument
047/2008 Jordbruksdept. Internationella fördraget om växtgenetiska resurser
044/2008 Jordbruksverket Majs 1507, förnyat godkännande som livsmedel och foder
041/2008 Jordbruksverket Raps MS8/RF3, förnyat godkännande som livsmedel och foder
040/2008 Jordbruksverket Raps GT73, förnyat godkännande som livsmedel och foder
039/2008 Jordbruksverket    Sockerbeta H7-1 och RZ13, fältförsök
037/2008 Jordbruksverket Majs Bt11, marknadsgodkännande
036/2008 Livsmedelsverket Majs MIR604 x GA21, marknadsgodkännande
035/2008 Livsmedelsverket Majs Bt11 x MIR604, marknadsgodkännande
034/2008 Livsmedelsverket Bomull GHB614, marknadsgodkännande
030/2008 Utbildningsdept. Delbetänkandet "Åtgärdsplan för den kliniska forskningen" (SOU 2008:7)
028/2008   Jordbruksverket Majs MON 810 - ansökan om förnyelse av tillstånd för odling
026b/2008  Jordbruksverket Backtrav, avsiktlig utsättning i miljön
026a/2008 Jordbruksverket  Vårraps (Brassica napus L.) med ändrad oljesammansättning, avsiktlig utsättning i miljön
025/2008    Jordbruksverket Majs GA21 x Bt11 - ansökan om tillstånd för foder, livsmedel och för import och bearbetning
024/2008    Jordbruksverket Sojaböna 305423 x 40-3-2, marknadsgodkännande
021/2008 Livsmedelsverket  Majs MON 810 - ansökan om förnyelse av tillstånd för livsmedel, livsmedelstillsats, foder och fodertillsats
020/2008   Livsmedelsverket Bomull MON88913 x MON15985, ansökan om tillstånd för användning som livsmedel, foder, import och bearbetning
019/2008 Jordbruksverket Tillsättande av arbetsgrupp för analys av tekniker som kan ge upphov till GMO  
015/2008 Jordbruksverket E.Coli PL73 och PT73 för användning som foder

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »