Yttranden 2008

DnrMottagareYttrande
095/2008 Livsmedelsverket Majs 98140, användning som livsmedel, foder, import och för bearbetning
094/2008 Jordbruksverket Förslag till nytt försöksdjursdirektiv
089/2008 Jordbruksverket Samråd. Övervakning och tillsyn av genetiskt modifierade växter
088/2008 Räddningsverket Förslag på ändrade regler beträffande GMMO/GMO i FN-rekommendationerna för transport av farligt gods
087/2008 Jordbruksverket Majs GA21, odling
086/2008 Jordbruksverket Majs MON 88017, odling
083/2008 Naturvårdsverket Återremittering av fjärde nationella rapporten till sekretariatet för konventionen om biologisk mångfald
083/2008 Centrum för biologisk mångfald Inbjudan att bidra med underlagsmaterial till fjärde nationella rapporten till konventionen om biologisk mångfald
081/2008 Jordbruksverket Bakterieprodukten PL73 från en genetiskt modifierad E. coli, godkännande
080/2008 Jordbruksverket Kommissionens förslag till gränsdragning mellan direktiv 2001/18/EG och direktiv 91/414/EEG avseende herbicidtoleranta grödor
077/2008 Läkemedelsverket Ansökan om tillstånd för att genomföra en klinisk prövning med adeno-associerat virus
076/2008 Jordbruksverket Formulär för rapportering av övervakning
075/2008 Skogsstyrelsen Förslag till föreskrifter om avsiktlig utsättning respektive avgifter för ansökningar om utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade skogsträd för virkesproduktion
069/2008 Jordbruksverket/ Livsmedelsverket Dokument från EFSA för öppen konsultation
068/2008 Jordbruksverket Produkten PT73 från en E. coli, marknadsgodkännande
067/2008 Jordbruksverket Produkten PL73 från en B. lactofermentum/C. glutamicum, förnyat godkännande
066/2008 Jordbruksverket Arbetsgrupp om tekniker för genetisk modifiering
065/2008 Livsmedelsverket Majs MON863, förnyat godkännande som livsmedelsingrediens, foder och fodertillsats
064/2008 Livsmedelsverket Sojaböna A5547-127, marknadsgodkännande
061b/2008 Jordbruksverket Majs T25, marknadsgodkännande
061a/2008 Jordbruksverket Majs T25, odling
060/2008 Läkemedelsverket Lactococcus lactis, avsiktligt utsläpp 
054/2008 Jordbruksverket Poppel (hybridasp), fältförsök
054/2008 Jordbruksverket Poppel (hybridasp), avsiktlig utsättning i miljön
049/2008 Justitiedept. Betänkandet "Patentskydd för biotekniska uppfinningar" (SOU 2008:20)
048/2008 Jordbruksverket Synpunkter på övervakningsgruppens dokument
047/2008 Jordbruksdept. Internationella fördraget om växtgenetiska resurser
044/2008 Jordbruksverket Majs 1507, förnyat godkännande som livsmedel och foder
041/2008 Jordbruksverket Raps MS8/RF3, förnyat godkännande som livsmedel och foder
040/2008 Jordbruksverket Raps GT73, förnyat godkännande som livsmedel och foder
039/2008 Jordbruksverket    Sockerbeta H7-1 och RZ13, fältförsök
037/2008 Jordbruksverket Majs Bt11, marknadsgodkännande
036/2008 Livsmedelsverket Majs MIR604 x GA21, marknadsgodkännande
035/2008 Livsmedelsverket Majs Bt11 x MIR604, marknadsgodkännande
034/2008 Livsmedelsverket Bomull GHB614, marknadsgodkännande
030/2008 Utbildningsdept. Delbetänkandet "Åtgärdsplan för den kliniska forskningen" (SOU 2008:7)
028/2008   Jordbruksverket Majs MON 810 - ansökan om förnyelse av tillstånd för odling
026b/2008  Jordbruksverket Backtrav, avsiktlig utsättning i miljön
026a/2008 Jordbruksverket  Vårraps (Brassica napus L.) med ändrad oljesammansättning, avsiktlig utsättning i miljön
025/2008    Jordbruksverket Majs GA21 x Bt11 - ansökan om tillstånd för foder, livsmedel och för import och bearbetning
024/2008    Jordbruksverket Sojaböna 305423 x 40-3-2, marknadsgodkännande
021/2008 Livsmedelsverket  Majs MON 810 - ansökan om förnyelse av tillstånd för livsmedel, livsmedelstillsats, foder och fodertillsats
020/2008   Livsmedelsverket Bomull MON88913 x MON15985, ansökan om tillstånd för användning som livsmedel, foder, import och bearbetning
019/2008 Jordbruksverket Tillsättande av arbetsgrupp för analys av tekniker som kan ge upphov till GMO  
015/2008 Jordbruksverket E.Coli PL73 och PT73 för användning som foder

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »