Yttranden 2010

DnrMottagareYttrande
100/2010 Jordbruksverket Europeiska livsmedelsmyndighetens uppdaterade riktlinjer för miljöriskbedömning av genetiskt modifierade växter och bakgrundsdokumentet om icke-målorganismer
097/2010 Socialdepartementet Betänkandet En ny biobankslag - (SOU 2010:81)
095/2010 Miljödepartementet Förslag till förordningsförändringar avseende ny havs- och vattenmyndighet
095/2010 Miljödepartementet Förslag till lagförändringar avseende ny havs- och vattenmyndighet
094/2010 Arbetsmiljöverket Förslag till föreskrifter om innesluten användning
093/2010 Livsmedelsverket Soja MON87769xMON89788 som livsmedel och foder samt för import och bearbetning
092/2010 Jordbruksverket Europeiska livsmedelsmyndighetens uppdaterade handledningar för miljöriskbedömning av genmodifierade växter
091/2010 Jordbruksverket Europeiska livsmedelsmyndighetens uppdaterade vägledning över jämförelsearter för riskbedömning av genmodifierade växter
087/2010 Livsmedelsverket Majs NK603xT25, för användning som livsmedel och foder
083/2010 Miljödepartementet Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiv 2001/18/EG
077/2010 Livsmedelsverket Majs MIR 162 för användning som livsmedel och foder
076/2010 Livsmedelsverket Soja MON 87705 för användning som livsmedel och foder
074/2010 Arbetsgrupp inom SCAR Enkät om riskforskning
070/2010 Livsmedelsverket Soja MON 87701 för användning som livsmedel, foder, import och bearbetning
069/2010 Miljödepartementet Synpunkter på förslag till ny miljötillsynsförordning
063/2010 Justitiedepartementet Synpunkter på förslag till ny förvaltningslag
057/2010 Jordbruksverket Uppdatering av EFSA:s handledning för miljöriskbedömning av genmodifierade organismer
050/2010 Jordbruksverket Soja BPS-CV127-9, för användning som livsmedel, foder, import och bearbetning
049/2010 Läkemedelsverket Kikhostevaccin, klinisk prövning
040/2010 Jordbruksverket Hybridaspar T89, fältförsök
029/2010 Jordbruksverket Soja MON 87769, som livsmedel, foder, import och bearbetning
028/2010 Livsmedelsverket Majs MON 87460, som livsmedel, foder, import och bearbetning
015/2010 Jordbruksverket Äpple- och pärongrundstammar, fältförsök
014/2010 Jordbruksverket Sockerbeta, virusresistent, fältförsök
013/2010 Jordbruksverket Sockerbeta H7-1, fältförsök
012/2010 Jordbruksverket Potatis EH92-527-1, fältförsök
011/2010 Jordbruksverket Potatis AM04-1020, fältförsök
007/2010 Utredningen om översyn av djurskyddslagstiftningen Synpunkter på djurskyddslagstiftningen
006/2010 Jordbruksverket Hybridaspar T89, fältförsök
005/2010 Livsmedelsverket Soja MON87701xMON89788 som livsmedel, foder, import och bearbetning

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »