Yttranden 2012

DnrMottagareYttrande
107/2012 Jordbruksverket Tolkning av nya teknikers rättsliga hemvist - precisering av skillnader och möjlig gemensam syn
104/2012 Jordbruksverket Avsiktlig utsättning i miljön av asp och hybridasp
103/2012 Livsmedelsverket Raps 73496 för användning som livsmedel, foder, import och bearbetning
092/2012 Jordbruksverket Förslag till ändring i föreskrifter om avgifter i vissa ärenden
091/2012 Livsmedelsverket Soja MON87705 x MON89788 för livsmedel, foder, import och bearbetning
089/2012 Justitiedept PM om förhandskontroll av personuppgiftsbehandling inom ramen för viss forskning
081/2012 Landsbygdsdept Inbjudan till remissmöte om redovisningen av uppdraget om alternativa metoder till djurförsök
079/2012 Jordbruksverket Nya teknikers rättsliga hemvist
072/2012 Jordbruksverket Soja 40-3-2, odling
070/2012 Livsmedelsverket Majs Bt11x59122xMIR604x1507xGA21 för livsmedel, foder, import och bearbetning
069/2012 Livsmedelsverket Majs Bt11xMIR162x1507xGA21 för livsmedel, foder, import och bearbetning
060/2012 Utbildningsdept Befolkningsbaserat forskningsregister
059/2012 Jordbruksverket Majs MON 89034, odling
053/2012 Jordbruksverket Nya föreskrifter för försök på djur för vetenskapliga ändamål
043/2012 Jordbruksverket Backtrav, fältförsök
039/2012 Livsmedelsverket Raps MON 88302, användning som livsmedel, foder, import och bearbetning
036/2012 Jordbruksverket Oljekål med ökad halt av erukasyra resp. produktion av vaxestrar, fältförsök, Jordbruksverkets förslag till beslut
026/2012 Landsbygdsdept. Ny djurskyddslag - betänkande (SOU 2011:75)
024/2012 Jordbruksverket Majs 1507 x 59122 x MON810 x NK603 för användning som livsmedel, foder, import och bearbetning
008/2012 Livsmedelsverket EU-kommissionens förslag till förordning om riskbedömning
007/2012 Jordbruksverket Korn, som modifierats för ett effektivare utnyttjande av organiskt kväve, fältförsök, Jordbruksverkets förslag till beslut
007/2012 Jordbruksverket Korn, som modifierats för ett effektivare utnyttjande av organiskt kväve, fältförsök
006/2012 Jordbruksverket Sockerbeta H7-1, fältförsök i syfte att att utvärdera betans agronomiska egenskaper och dess herbicidtolerans.
005/2012 Jordbruksverket Hybridasp, fältförsök i syfte att studera trädens tillväxt, fysiologi och vedegenskaper
118/2011 Jordbruksverket Raps GT73 som innehåller eller består av GT73 och livsmedel som framställts från eller innehåller ingredienser som framställts från GT73
117/2011 Jordbruksverket Bomull GHB för användning som livsmedel, foder, import och bearbetning
113/2011 Jordbruksverket Fältförsök med potatis, Jordbruksverkets förslag till beslut

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »